Diensten - 254631-2020

02/06/2020    S105

Frankrijk-Rennes: Repareren van banden, inclusief monteren en uitbalanceren

2020/S 105-254631

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Service départemental d'incendie et de secours
Postadres: 2 rue du Moulin de Joue — BP 80127
Plaats: Rennes Cedex 7
NUTS-code: FRH03 Ille-et-Vilaine
Postcode: 35701
Land: Frankrijk
E-mail: Marches@sdis35.fr
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.sapeurs-pompiers35.fr/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Établissement public local
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Incendie et secours

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture avec pose de pneumatiques et prestations annexes pour le SDIS 35

Referentienummer: 20SM001
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50116500 Repareren van banden, inclusief monteren en uitbalanceren
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture avec pose de pneumatiques et prestations annexes pour le SDIS 35.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 400 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50116500 Repareren van banden, inclusief monteren en uitbalanceren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRH03 Ille-et-Vilaine
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture avec pose de pneumatiques et prestations annexes pour le SDIS 35.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 015-030964
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020-010
Benaming:

Fourniture avec pose de pneumatiques et prestations annexes pour le SDIS 35

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SAS CAP
Postadres: rue Lebon — ZI de l'Hippodrome
Plaats: Quimper
NUTS-code: FRH02 Finistère
Postcode: 29000
Land: Frankrijk
E-mail: sopheak.reap@groupesimon.fr
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 400 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Rennes
Postadres: 3 contour de la Motte
Plaats: Rennes
Postcode: 35000
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-rennes@juradm.fr
Telefoon: +33 223212828
Fax: +33 299635684
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Un recours en référé précontractuel peut être introduit jusqu'à la signature du marché.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020