Diensten - 254631-2020

02/06/2020    S105

Frankrijk-Rennes: Repareren van banden, inclusief monteren en uitbalanceren

2020/S 105-254631

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Service départemental d'incendie et de secours
Postadres: 2 rue du Moulin de Joue — BP 80127
Plaats: Rennes Cedex 7
NUTS-code: FRH03 Ille-et-Vilaine
Postcode: 35701
Land: Frankrijk
E-mail: Marches@sdis35.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sapeurs-pompiers35.fr/

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Incendie et secours

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture avec pose de pneumatiques et prestations annexes pour le SDIS 35

Referentienummer: 20SM001
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50116500 Repareren van banden, inclusief monteren en uitbalanceren
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 400 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50116500 Repareren van banden, inclusief monteren en uitbalanceren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRH03 Ille-et-Vilaine

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 015-030964

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2020-010
Benaming:

Fourniture avec pose de pneumatiques et prestations annexes pour le SDIS 35

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SAS CAP
Postadres: rue Lebon — ZI de l'Hippodrome
Plaats: Quimper
NUTS-code: FRH02 Finistère
Postcode: 29000
Land: Frankrijk
E-mail: sopheak.reap@groupesimon.fr
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 400 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020