Diensten - 254642-2020

02/06/2020    S105

Denemarken-Holte: Landbouw- en veeteelt-, kwekerij-, visserij-, bosbouw- en aanverwante producten

2020/S 105-254642

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Rudersdal Kommune
Nationaal identificatienummer: 29188378
Postadres: Øverødvej 2
Plaats: Holte
NUTS-code: DK013 Nordsjælland
Postcode: 2840
Land: Denemarken
Contactpersoon: Peter Bjørno Jensen
E-mail: pbj@rudersdal.dk
Telefoon: +45 72682740
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f633e3c4-96d8-45bb-a86e-7673b14300fd/homepage
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rammeaftale om brolægningsarbejde

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
03000000 Landbouw- en veeteelt-, kwekerij-, visserij-, bosbouw- en aanverwante producten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Rammeaftale for brolægningsarbejde.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 2 762 500.00 DKK / Hoogste offerte: 5 190 865.00 DKK meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK013 Nordsjælland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Rudersdal Kommune

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Rammeaftale for brolægningsarbejde.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

2 gange 1 år.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 048-113858
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Frederiksværk Brolægning A/S
Plaats: Frederiksværk
NUTS-code: DK012 Københavns omegn
Land: Denemarken
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 2 762 500.00 DKK / Hoogste offerte: 5 190 865.00 DKK meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Klagenævnet for Udbud
Postadres: Toldboden 2
Plaats: Viborg
Postcode: 8800
Land: Denemarken
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefoon: +45 72405600
Internetadres: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadres: Carl Jacobsens Vej 35
Plaats: Valby
Postcode: 2500
Land: Denemarken
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefoon: +45 41715000
Internetadres: www.kfst.dk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020