Diensten - 254656-2020

02/06/2020    S105

Finland-Tampere: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2020/S 105-254656

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Nationaal identificatienummer: 0952029-9
Postadres: Hatanpään valtatie 30
Plaats: Tampere
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
Postcode: FI-33541
Land: Finland
E-mail: purchase3.fdflogcom@mil.fi
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.puolustusvoimat.fi
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lääketieteellisen kuvantamisen sähköinen arkistointijärjestelmä

Referentienummer: 3963/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Hankittava kokonaisuus käsittää Sotilaslääketieteenkeskuksen (SOTLK) terveysasemien käyttöön lääketieteellisen kuvantamisen sähköisen arkistointijärjetelmän sekä kuvankatseluohjelmat. Järjestelmä tulee olla liitettävissä kansalliseen terveydenhuollon kuva-aineistojen arkistoon Kvarkkiin ja Kelan Kanta-palveluun. Järjestelmän tulee olla yhteensopiva SOTLK:n potilastietojärjstelmän kanssa. Kokonaisuus sisältää järjestelmän käyttöönoton ja käyttökoulutuksen SOTLK:n henkilökunnalle sekä erikseen hinnoiteltavat järjestelmän ylläpito- ja tukipalvelut sekä päivityskoulutukset vuoden 2024 loppuun asti. Hankintaan sisältyy optioita.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 219 500.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lääketieteellisen kuvantamisen sähköinen arkistointijärjestelmä (myöhemmin järjestelmä) tulee käyttöön SOTLK:n alaisuudessa toimiville terveysasemille eri puolille Suomea. Arkistointijärjestelmän tulee olla yhteensopiva SOTLK:n kuvantamislaitteiden (liite 3) ja SOTLK:n käytössä olevan Mediatri-potilastietojärjestelmän kanssa, joka on liitetty Kelan Kanta-arkistoon.

Järjestelmän tulee kattaa kaikki viranomaisen asettamat kansalliset vaatimukset kaikkien hankittavien ohjelmaosien ja liityntöjen osalta. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) ohjaa kuvantamista, ja sosiaali- ja terveysministeriön asetus (1257/2015) terveydenhuollon valtakunnallisista tietojärjetelmäpalveluista määrittelee, mitkä potilastiedot on tallennettava kansalliseen arkistointipalveluun. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL) on ohjeistanut lääketieteellisen kuvantamisen kansalliset toiminnalliset määritykset.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Optio Päivityskoulutukset ajalle 1.1.2025–1.12.2029

Optio 1 Ylläpito ajalle 1.1.2025–31.12.2027 (3 vuotta)

Optio 2 Ylläpito ajalle 1.1.2028–31.12.2029 (2 vuotta)

Optio Kuvansiirto 10 000 kpl

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 232-569453
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 92/2020
Benaming:

Lääketieteellisen kuvantamisen sähköinen arkistointijärjestelmä

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Neagen Oy
Nationaal identificatienummer: 1796163-3
Plaats: Helsinki
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
Land: Finland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 219 500.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Markkinaoikeus
Postadres: Radanrakentajantie 5
Plaats: Helsinki
Postcode: FI-00520
Land: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefoon: +358 295643300
Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Hankintayksikön päätökseen saa hakea muutosta tekemällä hankintaoikaisupyynnön Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikuntaan tai valittamalla markkinaoikeuteen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020