Diensten - 254656-2020

02/06/2020    S105

Finland-Tampere: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2020/S 105-254656

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Nationaal identificatienummer: 0952029-9
Postadres: Hatanpään valtatie 30
Plaats: Tampere
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
Postcode: FI-33541
Land: Finland
E-mail: purchase3.fdflogcom@mil.fi
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.puolustusvoimat.fi
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lääketieteellisen kuvantamisen sähköinen arkistointijärjestelmä

Referentienummer: 3963/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 219 500.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 232-569453

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 92/2020
Benaming:

Lääketieteellisen kuvantamisen sähköinen arkistointijärjestelmä

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/04/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Neagen Oy
Nationaal identificatienummer: 1796163-3
Plaats: Helsinki
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
Land: Finland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 219 500.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020