Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Leveringen - 254657-2022

13/05/2022    S93

Bulgarije-Sofia: Elektriciteit

2022/S 093-254657

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Akademiya na Ministerstvo na vatreshnite raboti /MVR/
Nationaal identificatienummer: 129001232
Postadres: gr. Sofiya, zh.k. Mladost 4, bul. Al. Malinov No.1
Plaats: Sofiya
NUTS-code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postcode: 1715
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Mihaela Angelova Kraeva
E-mail: mihaelakraeva@gmail.com
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.mvr.bg/academy
Adres van het kopersprofiel: https://app.eop.bg/buyer/1290
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Доставка на нетна активна ел. енергия, координатор на стан. бал. група за ниско напр. и адм. на разх. за пр. и достъп за сгр. на ЦСПП – гр. Варна при АМВР на терит. на „Електроразпр. Север“ АД“

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

„Доставка на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп за сградите на ЦСПП – гр. Варна при Академията на МВР на територията на „Електроразпределение Север“ АД“

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG331 Варна / Varna
Voornaamste plaats van uitvoering:

- бул.“Ян Хуняди“ № 12А, ЦСПП – Варна;

- М-ст Черноморец, Почивна база полицейско училище ЦСПП – Варна.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предмета на поръчката включва:

— доставка на електрическа енергия — ниско напрежение;

— избор на координатор на стандартна балансираща група;

— администриране на разходите за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на АМВР;

— пълна процедура по регистриране на свободния пазар на електроенергия на обектите на възложителя, както и всички действия за получаване на достъп до разпределителната мрежа, при необходимост;

— включване на обекта на АМВР в балансираща група и координиране.

За срок от 12 месеца, като прогнозното количество ел. енергия е 228 540 КWh.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 057-148686
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

„Доставка на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп за сградите на ЦСПП – гр. Варна при Ак

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

С Решение № D186695 публикувано в профила на купувача на 28.04.2022 г. е прекратена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение и администриране на разходите за пренос и достъп за сградите на ЦСПП – гр. Варна при Академията на МВР на територията на „Електроразпределение Север“ АД“ със следните мотиви:

на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП , а именно прекратяване на процедура, тъй като всички оферти не отговарят на условията за представяне.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. Витоша № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefoon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internetadres: http://www.cpc.bg
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/05/2022