Diensten - 254672-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Bordeaux: Beroepsrevalidatiediensten

2020/S 105-254672

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gironde Habitat
Nationaal identificatienummer: 40487708600029
Postadres: 40 rue d'Armagnac, CS 71232
Plaats: Bordeaux
NUTS-code: FRI12 Gironde
Postcode: 33074
Land: Frankrijk
E-mail: correspondre@aws-france.com

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gironde-habitat.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marché de service d'insertion et de qualification professionnelle par la réalisation de travaux de façades et de parties communes sur diverses résidences

Referentienummer: 20-7122
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85312510 Beroepsrevalidatiediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Marché de service d'insertion et de qualification professionnelle par la réalisation de travaux de façades et de parties communes sur diverses résidences.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 141 967.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bordeaux — résidence «Le Ponant»

Perceel nr.: Lot 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85312510 Beroepsrevalidatiediensten
45442110 Schilderen van gebouwen
45443000 Gevelwerkzaamheden
75231240 Proeftijddiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI12 Gironde
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bordeaux — résidence «Le Ponant».

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique appréciée en fonction du mémoire technique / Weging: 60.0
Prijs - Weging: 40.0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Diverses résidences au Teich et à Saint-Symphorien

Perceel nr.: Lot 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85312510 Beroepsrevalidatiediensten
45442110 Schilderen van gebouwen
45443000 Gevelwerkzaamheden
75231240 Proeftijddiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI12 Gironde
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le Teich — résidence «Cantelaude».

Le Teich — résidence «Grangeneuve».

Saint-Symphorien — résidence «La Chenaie».

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique appréciée en fonction du mémoire technique / Weging: 60.0
Prijs - Weging: 40.0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Diverses résidences à Artigues, Prignac et Marcamps et Val de Virvée

Perceel nr.: Lot 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85312510 Beroepsrevalidatiediensten
45442110 Schilderen van gebouwen
45443000 Gevelwerkzaamheden
75231240 Proeftijddiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI12 Gironde
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tranche ferme:

— Artigues — résidence «Les Jardins de l'Église Romane»;

— Prignac et Marcamps — résidence «La Minoterie»;

— Val de Virvée — résidence «Du Plessis»;

— Val de Virvée — résidence «Les Allées d'Aubie».

Tranche optionnelle: Artigues — résidence «Moulinat».

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique appréciée en fonction du mémoire technique / Weging: 60.0
Prijs - Weging: 40.0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 028-064623
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: Lot 1
Benaming:

Bordeaux — résidence «Le Ponant»

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Compagnons Bâtisseurs Nouvelle Aquitaine
Postadres: 61 rue Barillet Deschamps
Plaats: Bordeaux
NUTS-code: FRI12 Gironde
Postcode: 33800
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 33 325.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: Lot 2
Benaming:

Diverses résidences au Teich et à Saint-Symphorien

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Compagnons Bâtisseurs Nouvelle Aquitaine
Postadres: 61 rue Barillet Deschamps
Plaats: Bordeaux
NUTS-code: FRI12 Gironde
Postcode: 33800
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 58 812.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: Lot 3
Benaming:

Diverses résidences à Artigues, Prignac et Marcamps et Val de Virvée

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Compagnons Bâtisseurs Nouvelle Aquitaine
Postadres: 61 rue Barillet Deschamps
Plaats: Bordeaux
NUTS-code: FRI12 Gironde
Postcode: 33800
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 49 830.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Bordeaux
Postadres: 9 rue Tastet
Plaats: Bordeaux
Postcode: 33063
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
Telefoon: +33 556993800
Fax: +33 556243903
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Cf. le greffe du tribunal administratif à l'adresse ci-dessus.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020