Leveringen - 254694-2022

13/05/2022    S93

Litouwen-Vilnius: Reactiemotorbrandstof van het kerosinetype

2022/S 093-254694

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gynybos resursų agentūra prie Krašto apsaugos ministerijos
Nationaal identificatienummer: 304740061
Postadres: Šv. Ignoto g. 6
Plaats: Vilnius
NUTS-code: LT Lietuva
Postcode: 01144
Land: Litouwen
Contactpersoon: Evelina Jakimavičienė
E-mail: evelina.jakimaviciene@kam.lt
Telefoon: +370 52735660
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://gra.lt
Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/66779
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

REAKTYVINIŲ VARIKLIŲ KURAS VILNIAUS ORO UOSTE

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09131100 Reactiemotorbrandstof van het kerosinetype
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Maksimalus perkamas kiekis - 150 t.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09131100 Reactiemotorbrandstof van het kerosinetype
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT Lietuva
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Maksimalus pekamas kiekis - 150 t

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 218-573562
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

REAKTYVINIŲ VARIKLIŲ KURAS VILNIAUS ORO UOSTE

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vilniaus apygardos teismas
Plaats: Vilnius
Land: Litouwen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/05/2022