Diensten - 254695-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Bonn: Telefoon- en datatransmissiediensten

2020/S 105-254695

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr
Postadres: Fontainengraben 200
Plaats: Bonn
NUTS-code: DEA22 Bonn, Kreisfreie Stadt
Postcode: 53123
Land: Duitsland
Contactpersoon: DL II 5
E-mail: baiudbwdlii5@bundeswehr.org

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.evergabe-online.de/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Betreuungsmedien Streitkräfte in Auslandsverpflichtungen

Referentienummer: 1/DLII5/JA174
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
64210000 Telefoon- en datatransmissiediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Bereitsstellung von Betreuungsmedien Streitkräfte (BeM-SK) für Bundeswehrangehörige in Auslandsverpflichtungen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32580000 Gegevensuitrusting
32400000 Netwerken
64210000 Telefoon- en datatransmissiediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEZ EXTRA-REGIO NUTS 1
NUTS-code: DEZZ Extra-Regio NUTS 2
NUTS-code: DEZZZ Extra-Regio NUTS 3
Voornaamste plaats van uitvoering:

Weltweit – siehe Leistungsbeschreibung

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Weltweite Bereitsstellung von Betreuungsmedien Streitkräfte (BeM-SK) für Bundeswehrangehörige in Auslandsverpflichtungen gemäß Leistungsbeschreibung.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Leistungsmerkmale gemäß Bewertungsmatrix / Weging: 60,00
Prijs - Weging: 40,00
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Es besteht eine Verlängerungsoption. Der Vertrag kann maximal zwei Mal über eine Optionsausübung um jeweils ein Jahr verlängert werden.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 209-510989
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Betreuungsmedien Streitkräfte in Auslandsverpflichtungen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Airbus Defence and Space GmbH
Postadres: Willy-Messerschmitt-Straße 1
Plaats: Taufkirchen
NUTS-code: DE21H München, Landkreis
Postcode: 82024
Land: Duitsland
E-mail: guenter.schaub@airbus.com
Telefoon: +49 2619116811
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Bundeskartellamt
Postadres: Villemomblerstraße 76
Plaats: Bonn
Postcode: 53123
Land: Duitsland
E-mail: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telefoon: +49 2289499-0
Fax: +49 2289499-163
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020