Diensten - 254700-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Kopersprofiel - Niet van toepassing 

Spanje-Madrid: Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten voor wegen en andere uitrusting

2020/S 105-254700

Aankondiging door middel van een kopersprofiel

Deze aankondiging heeft betrekking op het volgende: Vooraankondiging

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Área de Gobierno de Obras y Equipamientos
Nationaal identificatienummer: P2807900B
Postadres: C/ Alcalá, 45
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28014
Land: Spanje
Contactpersoon: Área de Gobierno de Obras y Equipamientos
E-mail: ngestadmcontrat@madrid.es

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.madrid.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=FzqTvj596R3nSoTX3z%2F7wA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=KIRgwIK%2F6Z8BPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contrato de servicios para la conservación de diversos tramos de autovías de acceso a la Ciudad de Madrid competencia del Ayuntamiento de Madrid

Referentienummer: 300/2020/00526
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50230000 Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten voor wegen en andere uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300 Madrid
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Contrato de servicios para la conservación de diversos tramos de autovías de acceso a la Ciudad de Madrid competencia del Ayuntamiento de Madrid.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020