Diensten - 254709-2020

02/06/2020    S105

Frankrijk-Saint-Barthélemy: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

2020/S 105-254709

Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Collectivité de Saint-Barthélemy
Nationaal identificatienummer: 219 711 231 000 72
Postadres: La Pointe — BP 113 — Gustavia
Plaats: Saint-Barthélemy
NUTS-code: FRY1 Guadeloupe
Postcode: 97098
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Direction des services techniques, Mme Sophie Durand Olivaud
E-mail: Dst@comstbarth.fr
Telefoon: +590 0590298037

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.comstbarth.fr

Adres van het kopersprofiel: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marché de maîtrise d'œuvre après concours restreint sur esquisse pour la réalisation d'un parking souterrain et d'une salle de spectacles

Referentienummer: 2020/DST/SDO/21
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71200000 Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71200000 Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Datum van verzending van de uitnodigingen tot deelneming aan de geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming:
Frans