Diensten - 254729-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Slovenië-Ljubljana: Softwareprogrammering en -advies

2020/S 105-254729

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 087-207730)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana
Nationaal identificatienummer: 5665493000
Postadres: Ulica Josipine Turnograjske 6
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Postcode: 1000
Land: Slovenië
Contactpersoon: Splošni in kadrovski oddelek
E-mail: bojan.zupan@sid.si
Telefoon: +386 12007573
Fax: +386 12007575

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sid.si

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Najem licenc za Microsoft programsko opremo

Referentienummer: JN 135/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72200000 Softwareprogrammering en -advies
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmet javnega naročila je najem licenc za Microsoft programsko opremo, v okviru programa Microsoft Open Value Subscription Agreement oz. Cloud Solution Provider Agreement, za obdobje treh (3) let.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 087-207730

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: VI.3
In plaats van:
Te lezen:

1) Naročnik v 2. členu Vzorca pogodbe (obrazec št. 17.9 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila) spreminja količine licenc ''Windows E3 - per device'', ''System Center Configuration Manager'', ''Windows Server CAL - 1 Device CAL'' in ''O365 E3''. Pravilne količine teh licenc so navedene v Specifikaciji (obrazec št. 17.5 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila) in Ponudbenem predračunu (obrazec št. 17.6 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila) in sicer; ''Windows E3 - per device'' 350 kos, ''System Center Configuration Manager'' 350 kos, ''Windows Server CAL - 1 Device CAL'' 240 kos in ''O365 E3'' 240 kos.

2) Hkrati naročnik ponudnike obvešča, da je na svoji spletni strani na naslovu https://www.sid.si/Javna-narocila objavil spremenjen obrazec št. 17.8 Izjava o statusu ponudnika pri proizvajalcu Microsoft.

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Navedene spremembe oz. dopolnitve in na portalu eNaročanje objavljena pojasnila in odgovorni naročnika ter spremenjen obrazec št. 17.8 objavljen na spletni strani naročnike so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila št. JN 135/2019 in naj jih ponudniki upoštevajo pri pripravi ponudbe.

V ostalem ostaja vsebina dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila enaka in v veljavi.

Naročnik ne bo posebej pripravljal čistopisa spremenjene dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila št. JN 135/2019.