Diensten - 254751-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Lubochnia: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2020/S 105-254751

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 083-196742)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Lubochnia
Postadres: Lubochnia Dworska, ul. Tomaszowska 9
Plaats: Lubochnia
NUTS-code: PL713 Piotrkowski
Postcode: 97-217
Land: Polen
Contactpersoon: Mirosława Polus
E-mail: inwest@lubochnia.pl
Telefoon: +48 447103510
Fax: +48 447103093

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.lubochnia.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Lubochnia

Referentienummer: RI.9.271.Pzp.2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Wykonanie usługi polegającej na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych, powstałych i odbieranych bezpośrednio z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych gminy Lubochnia.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 083-196742

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 02/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 03/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:

Data: 02/06/2020

Czas lokalny: 12:00

Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Lubochnia, ul. Tomaszowska 9, Lubochnia Dworska, 97-217 Lubochnia, POLSKA, sala konferencyjna, I piętro.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucz prywatnego.

Te lezen:

Data: 03/06/2020

Czas lokalny: 12:00

Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Lubochnia, ul. Tomaszowska 9, Lubochnia Dworska, 97-217 Lubochnia, POLSKA, sala konferencyjna, I piętro.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucz prywatnego.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: