Diensten - 254760-2020

02/06/2020    S105

België-Ottignies-Louvain-la-Neuve: Sneeuwruimingsdiensten

2020/S 105-254760

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 081-191209)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: RW-SpW-DGO143-Direction des routes du Brabant wallon
Nationaal identificatienummer: 0316.381.138_513935
Postadres: Avenue de Veszprem 3
Plaats: Ottignies-Louvain-la-Neuve
NUTS-code: BE310 Arr. Nivelles
Postcode: 1340
Land: België
E-mail: jeanmarc.jadot@spw.wallonie.be
Telefoon: +32 10430641
Fax: +32 10430622

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://routes.wallonie.be/Index.jsp

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=373106

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sofico
Postadres: Rue Canal de l’Ourthe 9 — Bte 3
Plaats: Angleur
NUTS-code: BE332 Arr. Liège
Postcode: 4031
Land: België
E-mail: benoit.rouard@sofico.org
Telefoon: +32 42316713
Fax: +32 43674568

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sofico.org/fr

Adres van het kopersprofiel: http://www.sofico.org/fr

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prestations de service hivernal sur les autoroutes gérées par le district de Nivelles

Referentienummer: SPW-DO143-SOFICO-20-1256-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 081-191209

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Ajout des dumes PDF et xml.