Diensten - 254816-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Spanje-Madrid: Reiniging van gebouwen

2020/S 105-254816

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 044-104479)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Junta de Contratación del Ministerio de Cultura y Deporte
Nationaal identificatienummer: S2800239B
Postadres: Plaza del Rey, 1
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28004
Land: Spanje
Contactpersoon: Junta de Contratación del Ministerio de Cultura y Deporte
E-mail: junta.contratacion@cultura.gob.es
Telefoon: +34 917017085
Fax: +34 915230166

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=W1x%2B%2F94J%2F%2FTnSoTX3z%2F7wA%3D%3D

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicio de limpieza del Museo Nacional de Arqueología Subacuática

Referentienummer: J200003
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90911200 Reiniging van gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicio de limpieza del Museo Nacional de Arqueología Subacuática.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 044-104479

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Condiciones para la apertura de plicas
In plaats van:
Datum: 22/04/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 01/07/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
In plaats van:
Datum: 07/04/2020
Plaatselijke tijd: 19:00
Te lezen:
Datum: 22/06/2020
Plaatselijke tijd: 19:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: