Diensten - 254817-2020

02/06/2020    S105

Spanje-Reus: Pakketvervoer

2020/S 105-254817

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 103-248473)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dirección de Activa Mutua 2008, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 3
Nationaal identificatienummer: G43941442
Postadres: Avenida de la Cambra de Comerç, 44
Plaats: Reus
NUTS-code: ES514 Tarragona
Postcode: 43204
Land: Spanje
Contactpersoon: Dirección de Activa Mutua 2008, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 3
E-mail: licitacion@activamutua.es

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.activamutua.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=yYcq7w6C%2F5I%3D

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicio de mensajería, paquetería y valija interna para todos los centros de Activa Mutua 2008

Referentienummer: LSV112020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60161000 Pakketvervoer
II.1.3)Type opdracht
Diensten

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 103-248473

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.2)
Perceel nr.: 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Códigos CPV adicional(es)
In plaats van:
64122000 Interne kantoorbodediensten
Te lezen:
60161000 Pakketvervoer
VII.2)Overige nadere inlichtingen: