Diensten - 254826-2020

02/06/2020    S105

Frankrijk-Caen: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2020/S 105-254826

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 099-237577)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Association E-Toile
Postadres: chambre d'agriculture de Normandie, 6 rue des Roquemonts, CS 45346
Plaats: Caen
NUTS-code: FRD NORMANDIE
Postcode: 14053
Land: Frankrijk
Contactpersoon: François Moret
E-mail: francois.moret@bretagne.chambagri.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://normandie.chambres-agriculture.fr/

Adres van het kopersprofiel: http://www.e-marchespublics.com/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Le marché a pour objet la fourniture de prestations d'évolutions logicielles, maintenance et hébergement des applicatifs E-Toile

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Le marché a pour objet la fourniture de prestations d'évolutions logicielles, maintenance et hébergement des applicatifs E-Toile.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 099-237577

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: I)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Adresse profil acheteur
In plaats van:
Te lezen:
VII.2)Overige nadere inlichtingen: