Diensten - 254830-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aanvullende inlichtingen - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Duitsland-Neustadt: Telefonisch informatiecentrum

2020/S 105-254830

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 087-207655)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim
Postadres: Konrad-Adenauer-Str. 1
Plaats: Neustadt
NUTS-code: DE25 Mittelfranken
Postcode: 91413
Land: Duitsland
Contactpersoon: Landratsamt Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim
E-mail: Anne.Gerdom@kreis-nea.de
Telefoon: +49 9161/923343
Fax: +49 9161/9293343

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kreis-nea.de

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vergabe der Leistungen einer Buchungszentrale und Pooling-Software für On-Demand-Verkehrsleistungen für den Landkreis Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79512000 Telefonisch informatiecentrum
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Gegenstand des Verfahrens ist die Beschaffung und Implementierung einer Buchungszentrale für einen Bedarfsverkehr im Landkreis Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim, welcher mit Hilfe eines Pooling-Algorithmus gesteuert werden soll. Hierzu soll der Auftragnehmer eine Software („App“) bereitstellen und die Buchungszentrale betreiben.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 087-207655

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Verlängerung der Frist zur Abgabe der Teilnahmeanträge bis zum 9.6.2020, 23.59.59 Uhr