Diensten - 254866-2020

02/06/2020    S105

Hongarije-Pécs: Reinigingsdiensten

2020/S 105-254866

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Pécsi Tudományegyetem
Nationaal identificatienummer: AK16341
Postadres: Vasvári Pál utca 4.
Plaats: Pécs
NUTS-code: HU231 Baranya
Postcode: 7622
Land: Hongarije
Contactpersoon: Dr. Kempf Gabriella
E-mail: kozbeszerzes@pte.hu
Telefoon: +36 72501500
Fax: +36 72536345
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.pte.hu
Adres van het kopersprofiel: http://www.pte.hu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Takarítási feladatok ellátása a Pécsi Tudományegyetem részére

Referentienummer: PTE/70626-4/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90910000 Reinigingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Szolgáltatási keretszerződés - Pécsi Tudományegyetem Nyugati Oktatási területei - Pécs

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90910000 Reinigingsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU231 Baranya
Voornaamste plaats van uitvoering:

7624 Pécs, Ifjúság út 6.,

7624 Pécs, Rókus utca 2-4.,

7633 Pécs, Szántó Kovács János út 1/B.,

7633 Pécs, Szántó K. J. út 1/D.;

7624 Pécs, Boszorkány út 2.,

7677 Orfű, Kalaphelyi út 14.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Takarítási feladatok ellátása a Pécsi Tudományegyetem Nyugati Oktatási területein. Takarítandó terület jellege:Oktatási és egyéb terület. Takarítandó terület: 59 725 m2 (várhatóan: 14 741 346 m2/év).

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 36
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 207-472913

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 4
Benaming:

Szolgáltatási keretszerződés Takarítási feladatok ellátása a Pécsi Tudományegyetem részére

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
13/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: P. Dussmann Kft.
Postadres: Váci út 35.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1134
Land: Hongarije
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 425 655 969.00 HUF

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

A szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2020.5.19.

Jogalap: Kbt. 141. § (4) bek. c) pont

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828594
Fax: +36 718828593
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Jogorvoslati kérelem nem került benyújtásra. Határidő a Kbt. vonatkozó rendelkezései szerint a Kbt. 148.§-ának megfelelően.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828594
Fax: +36 718828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
90910000 Reinigingsdiensten
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU231 Baranya
Voornaamste plaats van uitvoering:

7624 Pécs, Ifjúság út 6.,

7624 Pécs, Rókus utca 2-4.,

7633 Pécs, Szántó Kovács János út 1/B.,

7633 Pécs, Szántó K. J. út 1/D.;

7624 Pécs, Boszorkány út 2.,

7677 Orfű, Kalaphelyi út 14.

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Takarítási feladatok ellátása a Pécsi Tudományegyetem Nyugati Oktatási területein. Takarítandó terület jellege:Oktatási és egyéb terület. Takarítandó terület: 59 725 m2 (várhatóan: 14 741 346 m2/év).

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in dagen: 36
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 425 655 969.00 HUF
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: P. Dussmann Kft.
Postadres: Váci út 35.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1134
Land: Hongarije
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

A 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/c. szám alatti épületben (felhívás szerint 1/d épületszárny) virucid hatású fertőtlenítőszeres takarítás elrendelése a COVID19 járványra tekintettel. A Kormány által elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt az épületszárnyat érintő takarítási díj megemelése, amely az alapszerződés keretösszegének mértékét nem érinti.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

40/2020. (III.11.) Korm. rendelet: veszélyhelyzet elrendelése

48/2020. (III.20.) PTE Operatív Stáb döntés: funkcionális felülvizsgálat, a tárgyi épületszárny a COVID19 járvánnyal érintett egészségügyi szakdolgozók átmeneti szálláshelye

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal az érintett épületben virucid hatású fertőtlenítőszeres takarítást rendelt el, amelynek célja az emberek környezetébe került kórokozók elpusztítása.

Ezen takarítási technológia költsége az Alapszerződésben rögzített technológiákhoz képest valamennyi költségelem tekintetében jelentős többletet eredményez a Szolgáltatóra nézve, ezért a Felek a szerződésszerű teljesítés további biztosítása céljából az ahhoz szükséges mértékig módosítják a tárgyi épületre megállapított szolgáltatási díjat.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 425 655 969.00 HUF
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 425 655 969.00 HUF