Diensten - 254873-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Wijziging van een opdracht/concessie tijdens de looptijd - Niet van toepassing 

Spanje-Madrid: Uitwerken van gegevens

2020/S 105-254873

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gerencia Umivale, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 15
Nationaal identificatienummer: G96236443
Postadres: C/ del Poeta Joan Maragall, 31
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28020
Land: Spanje
Contactpersoon: Gerencia Umivale, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 15
E-mail: contrataciones@umivale.es
Telefoon: +34 914188364
Fax: +34 915564904

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://umivale.es/conocenos/licitaciones

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=zGucAGrHl9k%3D

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicios de carácter informático necesarios para el mantenimiento y desarrollo de nuevas aplicaciones informáticas que dan soporte al Sistema de Información de Umivale

Referentienummer: SER-18-101-SIST
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72300000 Uitwerken van gegevens
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Prestaciones

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72300000 Uitwerken van gegevens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES ESPAÑA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Prestaciones.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 12
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 4318
Perceel nr.: 1
Benaming:

Prestaciones

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
26/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Ibermática, S. A.
Nationaal identificatienummer: A20038915
Postadres: Paseo Mikeletegi, 5
Plaats: Guipúzcoa
NUTS-code: ES212 Gipuzkoa
Postcode: 20009
Land: Spanje
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 227 360.00 EUR

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Umivale, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social 15
Postadres: Paseo de la Castellana, 135, 4.ª planta
Plaats: Madrid
Postcode: 28046
Land: Spanje
E-mail: contrataciones@umivale.es
Telefoon: +34 914188364
Fax: +34 915564904

Internetadres: https://contrataciondelestado.es/UMIVALE

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
72300000 Uitwerken van gegevens
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
72300000 Uitwerken van gegevens
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES ESPAÑA
VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Prestaciones.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 12
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 227 360.00 EUR
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Ibermática, S. A.
Nationaal identificatienummer: A20038915
Postadres: Paseo Mikeletegi, 5
Plaats: Guipúzcoa
NUTS-code: ES212 Gipuzkoa
Postcode: 20009
Land: Spanje
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Ampliación servicios COVID-19.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

Ampliación servicios COVID-19.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 459 158.83 EUR
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 462 158.83 EUR