Diensten - 254895-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Wijziging van een opdracht/concessie tijdens de looptijd - Niet-openbare procedure 

Nederland-Utrecht: Diensten voor ontwikkeling van software voor algemene voorzieningen

2020/S 105-254895

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Nationaal identificatienummer: 361633343
Postadres: Griffioenlaan 2
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3526 LA
Land: Nederland
Contactpersoon: Mark Ruygvoorn
E-mail: Aanbestedingsteam-GWW@rws.nl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rijkswaterstaat.nl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

31145697: vervangend beslis- en besturingssysteem voor de stormvloedkering Ramspol

Referentienummer: 31145697
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72212771 Diensten voor ontwikkeling van software voor algemene voorzieningen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45246410 Onderhoud van hoogwaterkeringen
45240000 Waterbouwwerkzaamheden
34996200 Besturings-, beveiligings- of signalisatie-uitrusting voor binnenwateren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL211 Noord-Overijssel
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Kampen.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Zie korte omschrijving.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 01/11/2019
Einde: 01/12/2021
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 013-026714

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1
Benaming:

31145697: vervangend beslis- en besturingssysteem voor de Stormvloedkering Ramspol

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
29/10/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Istimewa Elektrotechniek bv (kvk 63717727)
Nationaal identificatienummer: 63717727
Postadres: Frankrijkweg 3
Plaats: Ritthem
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 4389 PB
Land: Nederland
E-mail: sales@istimewa.nl
Telefoon: +31 113612840

Internetadres: http://www.istimewa-elektro.nl

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 2 357 994.00 EUR

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Burgerlijke rechter te 's-Gravenhage
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
72212771 Diensten voor ontwikkeling van software voor algemene voorzieningen
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL211 Noord-Overijssel
Voornaamste plaats van uitvoering:

Stormvloedkering Ramspol gelegen tussen het Ketelmeer en het Zwarte Meer.

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het beslis- en besturingssysteem is het geheel aan hard- en software dat benodigd is voor het bedienen, besturen, beslissen en bewaken van de stormvloedkering. De bestaande situatie van het B&B-systeem is end of life en voldoet niet (meer) aan de eisen die door Rijkswaterstaat gesteld worden aan dit soort systemen. Hiermee wordt de kans op falen groter. Om te voorkomen dat het systeem in negatieve zin bijdraagt aan de wettelijk gestelde faalkans dient het systeem vervangen te worden.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 22/10/2019
Einde: 01/12/2024
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

Niet van toepassing.

VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 46 543.77 EUR
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Istimewa Elektrotechniek bv
Postadres: Frankrijkweg 3
Plaats: Vlissingen
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 4380 AA
Land: Nederland
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Het beslis- en besturingssysteem is het geheel aan hard- en software dat benodigd is voor het bedienen, besturen, beslissen en bewaken van de stormvloedkering. De bestaande situatie van het B&B-systeem is end of life en voldoet niet (meer) aan de eisen die door Rijkswaterstaat gesteld worden aan dit soort systemen. Hiermee wordt de kans op falen groter. Om te voorkomen dat het systeem in negatieve zin bijdraagt aan de wettelijk gestelde faalkans dient het systeem vervangen te worden.

Door voortschrijdend inzicht zijn enkele noodzakelijke wijzigingen geconstateerd in Bijlage H (SSS: System Subsysteem Specification) bij de Vraagspecificatie Eisen, waarin de eisen m.b.t. de functionaliteit van het nieuwe B&B-systeem worden beschreven. Deze wijziging betreft een aanpassing in de eis-teksten van Bijlage H.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
Door de oorspronkelijke aannemer/concessiehouder te verrichten aanvullende werken, diensten of leveringen (artikel 43, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/25/EU)
Beschrijving van de economische of technische redenen en van het ongemak en de extra kosten die een verandering van contractant in de weg staan:

Deze wijziging is noodzakelijk, omdat zonder het doorvoeren ervan het beoogde eindresultaat binnen het project niet bereikt kan worden. Doordat het een wijziging in slechts een deel van de eisen uit de Bijlage H van het contract gaat, is het vanuit het technisch perspectief de verandering van de opdrachtnemer niet mogelijk. De opdracht is al in uitvoering waardoor de verandering van de opdrachtnemer bij deze relatief kleine wijziging tot aanzienlijke ongemak zou gaan leiden.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 46 543.77 EUR
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 2 404 537.77 EUR