Diensten - 254902-2020

02/06/2020    S105

Denemarken-Rønne: Gezondheidszorg en maatschappelijk werk

2020/S 105-254902

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bornholms Regionskommune
Nationaal identificatienummer: 26696348
Postadres: Ullasvej 23
Plaats: Rønne
NUTS-code: DK DANMARK
Postcode: 3700
Land: Denemarken
Contactpersoon: Mette Rasch Pedersen
E-mail: mette.rasch.pedersen@brk.dk
Telefoon: +45 56921041
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/125695186.aspx
Adres van het kopersprofiel: http://www.brk.dk/
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Udbud - konsulentydelser i forb. med anbringelse af børn og unge i familiepleje, aflastningsordn. i plejefam. for børn og unge samt døgnoph. i plejefam. for barnets og forældremyndighedsindehaver

Referentienummer: 83.15.00G01-0061
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85000000 Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 22 200 000.00 DKK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79610000 Plaatsing van personeel
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
85320000 Sociale diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK014 Bornholm
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 22 200 000.00 DKK
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Aanvang: 01/01/2021
Einde: 31/12/2024

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen / Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Deens