Werken - 254945-2020

Submission deadline has been amended by:  302377-2020
02/06/2020    S105    Werken - Aankondiging van een opdracht - Niet-openbare procedure 

Tsjechië-Praag: Bouwwerkzaamheden

2020/S 105-254945

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: PREdistribuce, a.s.
Nationaal identificatienummer: 27376516
Postadres: Svornosti 3199/19a
Plaats: Praha 5
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Postcode: 150 00
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Kruták & Partners, advokátní kancelář, s.r.o. - Michaela Švachová
E-mail: administrace@krutakpartners.cz
Telefoon: +420 222261460

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.pre.cz

Adres van het kopersprofiel: https://www.profilyzadavatelu.cz/profil/preas/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.profilyzadavatelu.cz/profil/preas/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Kruták & Partners, advokátní kancelář, s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 29415349
Postadres: Revoluční 7
Plaats: Praha 1
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Postcode: 110 00
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Kruták & Partners, advokátní kancelář, s.r.o. - Michaela Švachová
E-mail: administrace@krutakpartners.cz
Telefoon: +420 222261460

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.pre.cz

Adres van het kopersprofiel: www.profilyzadavatelu.cz/profil/preas/

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.profilyzadavatelu.cz/profil/preas/
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Transformovna 110/22 kV Praha - JIH, rekonstrukce rozvodny 110 kV a řídicího systému

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace rekonstrukce rozvodny 110 kV a řídicího systému ve stávající transformovně 110/22 kV Praha-jih.

Stávající rozvodna 110 kV v transformovně 110/22 kV Praha-JIH je umístěná v objektu Budovy společných provozů, je vnitřního provedení. Původní rozvodna 110 kV je již 27 let v provozu a údržba je čím dál méně efektivní, z uvedeného důvodu bude přistoupeno k rekonstrukci.

Podrobně viz ZD.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 140 000 000.00 CZK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45311000 Aanbrengen van elektrische bedrading en fittings
45315400 Hoogspanningsinstallaties
45315600 Laagspanningsinstallaties
45315700 Installatiewerkzaamheden voor verdeelstation
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Voornaamste plaats van uitvoering:

Místem plnění je stávající transformovna 110/22 kV Praha-jih. Transformovna jih se nachází v katastrálním území Michle, při ulici nad Vršovskou horou.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace rekonstrukce rozvodny 110 kV a řídicího systému ve stávající transformovně 110/22 kV Praha-jih.

Stávající rozvodna 110 kV v transformovně 110/22 kV Praha-JIH je umístěná v objektu Budovy společných provozů, je vnitřního provedení. Původní rozvodna 110 kV je již 27 let v provozu a údržba je čím dál méně efektivní, z uvedeného důvodu bude přistoupeno k rekonstrukci.

Podrobně viz ZD.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 140 000 000.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 15/02/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením dokladů dle § 77 zákona:

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán a

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu Veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či jiné oprávnění. S ohledem na předmět veřejné zakázky je pro plnění veřejné zakázky nezbytné oprávnění k podnikání v následujícím rozsahu:

— provádění staveb, jejich změn a odstraňování,

— montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení.

c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována. Doklady je dodavatel povinen předložit v minimálním rozsahu:

— Oprávnění k montáži a opravám elektrických zařízení pro příslušnou napěťovou hladinu (1 kV, 22 kV, 110 kV) vydaného organizací státního odborného dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení ve smyslu §154 a §155 zákona č. 500/2004 Sb. v platném znění a §6a odst. 1 písm. c) zákona č. 174/1968 Sb. (TIČR),

— Oprávnění k revizi elektrických zařízení pro příslušnou napěťovou hladinu (1 kV, 22 kV, 110 kV) vydaného organizací státního odborného dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení ve smyslu §154 a §155 zákona č. 500/2004 Sb. v platném znění a §6a odst. 1 písm. c) zákona č. 174/1968 Sb. (TIČR),

— Osvědčení o autorizaci v oboru Pozemní stavby, vydaného Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb. v platném znění (ČKAIT),

— Osvědčení o autorizaci v oboru Technologická zařízení staveb, vydaného Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb. v platném znění (ČKAIT).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Zadavatel v souladu s § 41 zákona požaduje poskytnutí jistoty ve výši 2 000 000 CZK (slovy: dva miliony korun českých).

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 7 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: tř. Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@uohs.cz
Telefoon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internetadres: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: tř. Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@uohs.cz
Telefoon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internetadres: https://www.uohs.cz/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020