Werken - 254951-2020

Submission deadline has been amended by:  324736-2020
02/06/2020    S105    Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Zabrze: Bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen

2020/S 105-254951

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu
Postadres: ul. Szczęść Boże 11
Plaats: Zabrze
NUTS-code: PL22 Śląskie
Postcode: 41-800
Land: Polen
Contactpersoon: Tomasz Kozak
E-mail: tomasz.kozak@psgaz.pl
Telefoon: +48 323985580

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.psgaz.pl

Adres van het kopersprofiel: https://www.psgaz.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://zamowienia.psgaz.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://zamowienia.psgaz.pl
I.6)Hoofdactiviteit
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

WUP-000050: Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN315 – DN40, o długości około 13,5, w gminie Opatów oraz budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 160 o długości ok. 0,5 km w gminie Panki

Referentienummer: 2020/W100/WUP-000050
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45111200 Bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Wykonanie robót budowlanych, niezbędnych sprawdzeń i rozruchów oraz oddanie do użytkowania gazociągów: budowa gazociągu średniego ciśnienia DN315 – DN40, o długości około 13,5 km w gminie Opatów oraz budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 160 o długości ok. 0,5 km w gminie Panki wraz z infrastrukturą towarzyszącą zgodnie z dokumentacją.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 11 247 708.51 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45112210 Afgraven van teelaarde
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22 Śląskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Na terenie gmin Panki i Opatów.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN315 – DN40, o długości około 13,5, w gminie Opatów oraz budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 160 o długości ok 0,5 km w gminie Panki wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego (projektu) pn. „Gazyfikacja miejscowości w gminach Kłobuck, Wręczyca Wielka, Opatów i Krzepice”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, obowiązki Wykonawcy, wymagania materiałowe i dla armatury oraz inne warunki i zasady realizacji zamówienia stanowiące uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz obowiązków Wykonawcy (OPZ) i stanowi Załącznik nr 2 do Wzoru umowy.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 11 247 708.51 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 14
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Gazyfikacja miejscowości w gminach Kłobuck, Wręczyca Wielka, Opatów, Krzepice współfinansowanego ze środków UE w ramach EFRR w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014–2020, działanie 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii, umowa o dofinansowanie nr POIS.07.01.00-00-0015/16-00 z 30.11.2017.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawca, który:

— nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Pzp,

— spełnia warunki określone w art. 22 Pzp.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Wadium (szczegółowe informacje w punkcie 11 SIWZ)

Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 150 000 PLN (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1. pieniądzu;

2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3. gwarancjach bankowych;

4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089, 1475 i 2201).

Gwarancja należytego wykonania umowy (szczegółowe informacje w punkcie 19 SIWZ)

Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Opis warunków finansowych i uzgodnień płatniczych zawierają w szczególności § 7. Wynagrodzenie i zasady rozliczeń oraz § 8. Kary umowne Wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ).

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy w przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Opis warunków realizacji umowy zawierają w szczególności § 2. Obowiązki Wykonawcy, § 5. Termin realizacji przedmiotu umowy i § 6. Odbiory Wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ) oraz Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do umowy).

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/07/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 09/07/2020
Plaatselijke tijd: 11:10
Plaats:

Platforma zakupowa PSG (www.zamowienia.psgaz.pl).

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Jawne otwarcie ofert będzie transmitowane przez Skype'a.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce „Ogłoszenia” w platformie zakupowej PSG.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Oferta wraz z Załącznikami oraz jednolity dokument pod rygorem nieważności powinny być sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, według wymogów określonych w punkcie 8 SIWZ.

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L, z 2016 nr 119), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy (punkt 9 SIWZ).

4. Pełna informacja dotycząca niniejszego postępowania zawarta jest w SIWZ dostępnym na stronie Zamawiającego https://zamówienia.psgaz.pl w zakładce postępowania.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17 A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania Wykonawca może składać środki ochrony prawnej, według zasad określonych w art. 179 i następne Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17 A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020