Werken - 254969-2020

02/06/2020    S105    Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Roemenië-Pantelimon: Bouwen van pijpleidingen voor water en afvalwater

2020/S 105-254969

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 172-420791)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: S.C. Apă-Canal Ilfov S.A.
Nationaal identificatienummer: 25709173
Postadres: Str. Livezilor nr. 94
Plaats: Pantelimon
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 052431
Land: Roemenië
Contactpersoon: Ana Baicoianu
E-mail: contact@acilfov.ro
Telefoon: +40 374205200 / 374205204
Fax: +40 374205204

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.acilfov.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contract de execuție lucrări R-01 „Reabilitare și extindere rețele alimentare cu apă, rețele de canalizare, stații de pompare apă uzată în Măgurele” pentru „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov, în perioada 2014-2020”

Referentienummer: S2-25709173/2019/4
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45231300 Bouwen van pijpleidingen voor water en afvalwater
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Lucrarile acestui contract fac parte din „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Ilfov,in perioada 2014-2020” din cadrul Programului Operațional De Infrastructură Mare (POIM).

Contract de execuție lucrări R-01 „Reabilitare si extindere rețele alimentare cu apă, rețele de canalizare, stații de pompare apă uzată în Magurele” – contractul de lucrari cuprinde executia constructiilor civile, a instalatiilor mecanice, electrice si automatizare, inclusiv furnizarea si montarea echipamentelor aferente, pentru reabilitarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă, a rețelelor de canalizare și a stațiilor de pompare apă uzată, în conformitate cu cerințele/impunerile și restricțiile specificate în documentele achiziției.

Termene pentru depunerea/raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare:

A. Termenul-limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maximum 20 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor;

B. Termenul-limita pana la care entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare este de 11 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 172-420791

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
In plaats van:
Datum: 12/06/2020
Te lezen:
Datum: 27/07/2020
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Condiții de deschidere a ofertelor
In plaats van:
Datum: 12/06/2020
Te lezen:
Datum: 27/07/2020
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
In plaats van:
Datum: 12/10/2020
Te lezen:
Datum: 27/11/2020
VII.2)Overige nadere inlichtingen: