Werken - 254984-2020

02/06/2020    S105

Polen-Toruń: Bouwwerkzaamheden

2020/S 105-254984

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 044-105110)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o.
Postadres: ul. Sienkiewicza 24/26
Plaats: Toruń
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Postcode: 87-100
Land: Polen
Contactpersoon: Mikołaj Stefański
E-mail: zampub@mzk.torun.pl
Telefoon: +48 566225504
Fax: +48 566555339

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mzk.torun.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją (przebudową) odcinków torowisk tramwajowych wzdłuż ulic Bydgoskiej, Broniewskiego, Kraszewskiego i Szosy Lubickiej w Toruniu

Referentienummer: MZK.D-251-02/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją (przebudową) odcinków torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą wzdłuż ulic Bydgoskiej, Broniewskiego, Kraszewskiego i Szosy Lubickiej w Toruniu w ramach trzech zadań inwestycyjnych:

— część A: „Modernizacja torowiska wraz z siecią trakcyjną w ul. Bydgoskiej” (zadanie nr 2);

— część B: „Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 1 i 5 od pl. Daszyńskiego do ul. Ślaskiego” (zadanie nr 3);

— część C: „Modernizacja torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną na trasie linii nr 2 na odcinku od placu Niepodległości do ul. Reja z budową odwodnienia torowiska” (zadanie nr 4).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 044-105110

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.1.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
In plaats van:

Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę:

1. Składane wraz z ofertą:

1) Oryginał Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ),

2) zobowiązanie podmiotów (na zasobach których wykonawca polega) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Szczegółowa informacje na temat ww. dokumentów zawarto w pkt III.1.2) w części "Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów".

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, tj.:

1) Wykazu zrealizowanych robót wykonanych w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy zostały one wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ (Cz. I IDW).

2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, stanowiący oświadczenie zgodne z treścią załącznika nr 4 do SIWZ (Cz. I IDW).

Te lezen:

Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę:

1. składane wraz z ofertą:

1) oryginał jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ);

2) zobowiązanie podmiotów (na zasobach których Wykonawca polega) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Szczegółowe informacje na temat ww. dokumentów zawarto w pkt III.1.2) w części „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów”.

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:

1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ (cz. I IDW);

2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, stanowiący oświadczenie zgodne z treścią załącznika nr 4 do SIWZ (cz. I IDW).

Afdelingsnummer: III.1.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
In plaats van:

Za Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu zostanie uznany Wykonawca, który wykaże, że:

1) w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie (tj. zakończył) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na przebudowie* lub budowie* ulicy obejmującej torowisko tramwajowe w technologii bezpodsypkowej z systemem elastycznego mocowania szyn o łącznej długości minimum 1 200 m toru pojedynczego.

Przez robotę budowlaną rozumie się roboty zrealizowane w ramach jednego kontraktu/umowy na roboty budowlane.

*) „budowa”, „przebudowa” - oznacza odpowiednio budowę i przebudowę w rozumieniu przepisów ustawy z 7.7.1994 Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) – upb

Warunek określony powyżej jest taki sam dla każdej z części zamówienia (Wykonawca, który składa oferty na więcej niż jedną część zamówienia, może posłużyć się tym samym doświadczeniem dla każdej części zamówienia);

2) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, gwarantującymi właściwą jakość robót budowlanych, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, tj.:

a) Przedstawicielem Wykonawcy:

— wykształcenie wyższe techniczne,

— co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w branży budowlanej, w tym minimum 2 lata w zarządzaniu kontraktami na roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie ulicy obejmującej torowisko tramwajowe;

b) Kierownikiem budowy:

— wykształcenie wyższe techniczne,

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierii drogowej bez ograniczeń,

— co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego (od momentu uzyskania uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót, w tym przy realizacji minimum jednej inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie ulicy obejmującej torowisko tramwajowe, przy której wskazana osoba zdobyła doświadczenie na stanowisku kierownika robót torowych lub kierownika budowy lub jednocześnie kierownika budowy i kierownika robót torowych.

c) Kierownikami robót:

— w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

— w specjalności inżynieryjnej drogowej,

— w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

— w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.

Kierownicy robót winni posiadać:

— wykształcenie wyższe techniczne,

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,

— co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego (od momentu uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót adekwatnych do posiadanych uprawnień.

Dla osób, o których mowa w lit. b, i c spełnienie warunku będzie uznane tylko w przypadku osoby, która posiada co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na poszczególnych budowach w zakresie kierowania budową lub robotami budowlanymi.

d) Specjalistą ds. ochrony środowiska:

— wykształcenie wyższe w zakresie ochrony środowiska, biologii lub architektury krajobrazu albo inne wykształcenie wyższe wraz z ukończonymi studiami podyplomowymi w zakresie ochrony środowiska,

— co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym udokumentowane pełnienie nadzoru środowiskowego na co najmniej 1 inwestycji liniowej w obszarze miejskim.

Ciąg dalszy w pkt III.1.4) ogłoszenia.

Te lezen:

Za Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu zostanie uznany Wykonawca, który wykaże, że:

1) w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie (tj. zakończył) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na przebudowie* lub budowie* ulicy obejmującej torowisko tramwajowe w technologii bezpodsypkowej z systemem elastycznego mocowania szyn o łącznej długości minimum 1 200 m toru pojedynczego.

Przez robotę budowlaną rozumie się roboty zrealizowane w ramach jednego kontraktu/umowy na roboty budowlane.

*) „budowa”, „przebudowa” – oznacza odpowiednio budowę i przebudowę w rozumieniu przepisów ustawy z 7.7.1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) – upb

Warunek określony powyżej jest taki sam dla każdej z części zamówienia (Wykonawca, który składa oferty na więcej niż jedną część zamówienia, może posłużyć się tym samym doświadczeniem dla każdej części zamówienia);

2) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, gwarantującymi właściwą jakość robót budowlanych, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, tj.:

a) przedstawicielem Wykonawcy:

— wykształcenie wyższe techniczne,

— co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w branży budowlanej, w tym minimum 2 lata w zarządzaniu kontraktami na roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie ulicy obejmującej torowisko tramwajowe;

b) kierownikiem budowy:

— wykształcenie wyższe techniczne,

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierii drogowej bez ograniczeń,

— co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót, w tym przy realizacji minimum jednej inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie ulicy obejmującej torowisko tramwajowe, przy której wskazana osoba zdobyła doświadczenie na stanowisku kierownika robót torowych lub kierownika budowy lub jednocześnie kierownika budowy i kierownika robót torowych;

c) kierownikami robót:

— w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

— w specjalności inżynieryjnej drogowej,

— w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

— w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.

Kierownicy robót winni posiadać:

— wykształcenie wyższe techniczne,

— uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,

— co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót adekwatnych do posiadanych uprawnień.

Dla osób, o których mowa w lit. b, i c spełnienie warunku będzie uznane tylko w przypadku osoby, która posiada co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na poszczególnych budowach w zakresie kierowania budową lub robotami budowlanymi;

d) specjalistą ds. ochrony środowiska:

— wykształcenie wyższe w zakresie ochrony środowiska, biologii lub architektury krajobrazu albo inne wykształcenie wyższe wraz z ukończonymi studiami podyplomowymi w zakresie ochrony środowiska,

— co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym udokumentowane pełnienie nadzoru środowiskowego na co najmniej 1 inwestycji liniowej w obszarze miejskim.

Ciąg dalszy w pkt III.1.4) ogłoszenia.

Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 05/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 15/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 05/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:30
Te lezen:
Datum: 15/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania do treści SIWZ oraz dokonał modyfikacji treści SIWZ. Szczegółowe informacje w powyższym zakresie dostępne są na platformie: https://mzk-torun.ezamawiajacy.pl/