Leveringen - 255035-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Denemarken-Fredericia: Machines en toestellen voor het filtreren of zuiveren van gassen

2020/S 105-255035

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Energinet Teknik og Anlæg A/S
Nationaal identificatienummer: 37 93 03 93
Postadres: Tonne Kjærsvej 65
Plaats: Fredericia
NUTS-code: DK032 Sydjylland
Postcode: 7000
Land: Denemarken
Contactpersoon: Kirsten Ebstrup
E-mail: procurement@energinet.dk
Telefoon: +45 70102244

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=ENERGINET

Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/228008

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Energinet Gas TSO A/S
Nationaal identificatienummer: 39 31 50 84
Postadres: Tonne Kjærsvej 65
Plaats: Fredericia
NUTS-code: DK032 Sydjylland
Postcode: 7000
Land: Denemarken
Contactpersoon: Kirsten Ebstrup
E-mail: procurement@energinet.dk
Telefoon: +45 70102244

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=ENERGINET

Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/228008

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Deodorization Units for Tetrahydrothiophene (THT) Removal from Bio Natural Gas

Referentienummer: 19/09499
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42514000 Machines en toestellen voor het filtreren of zuiveren van gassen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

In Denmark, the amount of biogas on the distribution grids increases. When bio natural gas (biomethane) from distribution grids is fed into the transmission grid, the concentration of odorant present in the gas needs to be reduced to trace amounts before the gas enters the transmission grid. The removal of the odorant, tetrahydrothiophene (THT), will be executed by a deodorization unit, at the place of injection into the transmission system. The tendered assignment is the supply and installation of two deodorization systems for THT removal from bio natural gas.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 3 000 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42514320 Gasfilters
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK DANMARK
Voornaamste plaats van uitvoering:

Southern Jutland and central Funen.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Energinet intends to purchase 2 deodorization units with service and support for the compressor stations Højby and Terkelsbøl.

General specification for the deodorization units:

— Terkelsbøl: pressure 40 barg, capacity 8 500 Nm3/h and volume 35 million Nm3/year,

— Højby: pressure 20 barg, capacity 7 100 Nm3/h and volume 9 million Nm3/year.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

— service and support, years 3 to 5,

— wear and tear parts for 1 year maintenance.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Please note that this is a negotiated procedure. With the exception of mandatory parts, the tender documents may as a result undergo changes as part of the negotiation process.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 247-610834
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Deodorization Units for Tetrahydrothiophene (THT) Removal from Bio Natural Gas

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/05/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bilfinger EMS GmbH
Nationaal identificatienummer: DE188548203
Postadres: Hohe Tannen 11
Plaats: Cloppenburg
NUTS-code: DE DEUTSCHLAND
Postcode: 49661
Land: Duitsland

Internetadres: http://www.ems.bilfinger.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 007 194.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Klagenævntet for Udbud
Postadres: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Plaats: Viborg
Postcode: 8800
Land: Denemarken
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefoon: +45 72405600

Internetadres: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Complaints regarding a candidate not being pre-qualified must be filed with The Complaints Board for Public Procurement within 20 calendar days starting the day after the contracting authority has sent notification to the candidates involved, provided that the notification includes a short account of the relevant reasons for the decision.

Other complaints must be filed with The Complaints Board for Public Procurement within:

1) 45 calendar days after the contracting authority has published a contract award notice in the Official Journal of the European Union (with effect from the day following the publication date);

2) 30 calendar days starting the day after the contracting authority has informed the tenderers in question, that the contracting authority has entered into a contract based on a framework agreement through reopening of competition or a dynamic purchasing system, provided that the notification includes a short account of the relevant reasons for the decision;

3) 6 months starting the day after the contracting authority has sent notification to the candidates/tenderers involved that the contracting authority has entered into the framework agreement, provided that the notification included a short account of the relevant reasons for the decision.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadres: Carl Jacobsen Vej 35
Plaats: Valby
Postcode: 2500
Land: Denemarken
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefoon: +45 41715000

Internetadres: http://www.kfst.dk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020