Leveringen - 255038-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet-openbare procedure 

Slowakije-Bratislava: Assemblagestructuren en losse delen

2020/S 105-255038

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Západoslovenská distribučná, a.s.
Nationaal identificatienummer: 36361518
Postadres: Čulenova 6
Plaats: Bratislava
NUTS-code: SK010 Bratislavský kraj
Postcode: 816 47
Land: Slovakije
Contactpersoon: Peter Lago
E-mail: peter.lago@zsdis.sk
Telefoon: +421 250612512 / 908718337

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.zsdis.sk/

Adres van het kopersprofiel: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/14101

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rovinné konzoly a oceľové súčasti II

Referentienummer: 2019-US-24-PL
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44212300 Assemblagestructuren en losse delen - AA11
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmetom zákazky sú rovinné konzoly a oceľové súčasti, ktoré slúžia ako nosné, kotviace a upevňovacie prvky vzdušného vedenia nízkeho (NN) a vysokého (VN) napätia. Sú vyrobené z ocele s povrchovou úpravou žiarovým zinkovaním.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 1 366 830.70 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44212380 Delen van assemblagestructuren - AA11
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK02 Západné Slovensko
Voornaamste plaats van uitvoering:

Centrálny sklad Nitra, Novozámocká 3, 949 05 Nitra, SLOVENSKO, ktorý je konsignačným skladom, pokiaľ nie je v objednávke stanovené inak (ohraničené distribučným územím ZSD).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmetom zákazky sú rovinné konzoly a oceľové súčasti, ktoré slúžia ako nosné, kotviace a upevňovacie prvky vzdušného vedenia nízkeho (NN) a vysokého (VN) napätia. Sú vyrobené z ocele s povrchovou úpravou žiarovým zinkovaním.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 207-506002
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging
De aanbestedende instantie zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019-US-24-PL
Benaming:

Rovinné konzoly a oceľové súčasti II

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ZIN s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 30776520
Postadres: Mýtne nám. 464
Plaats: Hronský Beňadik
NUTS-code: SK02 Západné Slovensko
Postcode: 966 53
Land: Slovakije
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 500 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 366 830.70 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Úrad pre verejné obstarávanie
Postadres: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Plaats: Bratislava
Postcode: 820 05
Land: Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Úrad pre verejné obstarávanie
Postadres: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Plaats: Bratislava
Postcode: 820 05
Land: Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020