Leveringen - 255046-2020

02/06/2020    S105

Polska-Kraków: Autobusy transportu publicznego

2020/S 105-255046

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka Akcyjna w Krakowie
Adres pocztowy: ul. Jana Brożka 3
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-347
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Postępowań ds. Zamówień, Ewa Jasińska-Wrona, Agata Bylińska,
E-mail: zamowienia@mpk.krakow.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.mpk.krakow.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.6)Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa 50 sztuk fabrycznie nowych przegubowych niskopodłogowych autobusów miejskich zasilanych energią elektryczną

Numer referencyjny: LP.281.221.2019
II.1.2)Główny kod CPV
34121100 Autobusy transportu publicznego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wyprodukowanie i dostarczenie fabrycznie nowych przegubowych niskopodłogowych autobusów miejskich zasilanych energią elektryczną spełniających wymagania techniczne określone w SIWZ. Zamówienie obejmuje dostawę:

50 sztuk autobusów przegubowych wraz z wyposażeniem elektronicznym (dedykowanymi urządzeniami i systemami), wyposażeniem dodatkowym w związku z udzielaną autoryzacją, niezbędnym oprogramowaniem, dokumentacją i przeprowadzeniem szkoleń na warunkach określonych w SIWZ oraz 50 sztuk dedykowanych do każdego autobusu przegubowego urządzeń ładujących za pośrednictwem złącza plug-in.

Zamawiający odrzuci ofertę w której udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE nie przekracza 50 %, zgodnie z art. 138c ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 129 000 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34121400 Autobusy niskopodłogowe
34144910 Autobusy elektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Stacja Obsługi Autobusów MPK S.A. na terenie Krakowa

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wyprodukowanie i dostarczenie fabrycznie nowych przegubowych niskopodłogowych autobusów miejskich zasilanych energią elektryczną spełniających wymagania techniczne określone w SIWZ. Zamówienie obejmuje dostawę:

50 sztuk autobusów przegubowych wraz z wyposażeniem elektronicznym (dedykowanymi urządzeniami i systemami), wyposażeniem dodatkowym w związku z udzielaną autoryzacją, niezbędnym oprogramowaniem, dokumentacją i przeprowadzeniem szkoleń na warunkach określonych w SIWZ oraz 50 sztuk dedykowanych do każdego autobusu przegubowego urządzeń ładujących za pośrednictwem złącza plug-in.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium techniczne / Waga: 35
Cena - Waga: 65
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Projekt obejmujący zakup autobusów objęty niniejszą umową został wybrany do dofinansowania z programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020, w ramach naboru do konkursu nr POIiŚ.6.1/1/18 prowadzonego przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 248-616491
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

Dostawa 50 sztuk fabrycznie nowych przegubowych niskopodłogowych autobusów miejskich zasilanych energią elektryczną

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
25/05/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Solaris Bus&Coach S.A.
Adres pocztowy: Bolechowo Osiedle, ul. Obornicka 46
Miejscowość: Owińska
Kod NUTS: PL418 Poznański
Kod pocztowy: 62-005
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 129 000 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 134 500 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Dostawa urządzeń ładujących za pośrednictwem złącza plug-in

V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Kryteria techniczne podlegające ocenie, o których mowa w sekcji II.2.5 niniejszego ogłoszenia wraz z największą liczbą punktów możliwych do uzyskania w każdym kryterium to okres gwarancji całopojazdowej – 3 pkt, okres gwarancji na magazyn energii – 6 pkt, liczba wszystkich miejsc pasażerskich w autobusie (siedzących i stojących) – 5 pkt, liczba wszystkich miejsc pasażerskich siedzących w autobusie dostępnych z poziomu niskiej podłogi – 4 pkt, ocena wyposażenia autobusów w systemy bezpieczeństwa – 4 pkt, ocena rozwiązania napędu elektrycznego w autobusie – 5 pkt, wysokość autobusu z uwzględnieniem urządzeń zamontowanych na dachu – 2 pkt, zużycie energii elektrycznej przez autobus wg testu SORT-2 – 6 pkt.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 225487701

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy Pzp wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 225487701

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/05/2020