Leveringen - 255053-2020

02/06/2020    S105

Italië-Rome: Elektrische componenten

2020/S 105-255053

Erkenningsregeling – speciale sectoren

Deze aankondiging is een oproep tot mededinging

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Enel SpA
Postadres: viale Regina Margherita 137
Plaats: Roma
NUTS-code: IT ITALIA
Postcode: 00198
Land: Italië
Contactpersoon: Qualificazione Enel
E-mail: qualificazione@enel.com
Telefoon: +39 0683055500
Fax: +39 0664445108

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://globalprocurement.enel.com

I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Equipaggiamenti vari (codici gruppi merce FEEM01; FEEM03; FEEM05; FEEM08; FEEM14; FEEM15; FEEM17; FEEM20)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31681400 Elektrische componenten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IT ITALIA
II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.8)Duur van de erkenningsregeling
Onbepaalde duur
Verlenging van de erkenningsregeling
Formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:

La qualificazione ottenuta dall'impresa, singola o associata, ha durata quinquennale, con decorrenza dalla data indicata con la comunicazione del provvedimento di qualificazione. La qualificazione potrà essere rinnovata per un ulteriore quinquennio a condizione che l’impresa, singola o associata, abbia inoltrato apposita istanza di rinnovo prima della scadenza dei cinque anni della qualificazione.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Bulgaars, Deens, Duits, Grieks, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Spaans, Zweeds, Tsjechisch