Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Leveringen - 255064-2020

02/06/2020    S105

Bulgarije-Galabovo: Basismetalen

2020/S 105-255064

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 126-288332)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: „Brikel“ EAD
Nationaal identificatienummer: 123526494
Postadres: izvan grada
Plaats: Galabovo
NUTS-code: BG344 Стара Загора
Postcode: 6280
Land: Bulgarije
Contactpersoon: inzh. Krasimira Dimitrova
E-mail: market@brikel-bg.com
Telefoon: +359 41862393
Fax: +359 41862393
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://brikel-bg.com/bg/
Adres van het kopersprofiel: http://brikel-bg.com/bg/about-us/buyer-profile

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на горещовалцовани безшевни тръби по 8 обособени позиции

Referentienummer: КС-03-2017-04
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
14700000 Basismetalen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Предмет на настоящата процедура е доставка на горещовалцовани безшевни тръби по видове и количества, подробно описани в техническата спецификация на поръчката.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 126-288332

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: V
Perceel nr.: 4
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Възлагане на поръчката
In plaats van:

Поръчка №: КС 03-2017-03-4

Te lezen:

Поръчка №: КС 03-2017-04-4

Afdelingsnummer: V
Perceel nr.: 5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Възлагане на поръчката
In plaats van:

Поръчка №: КС 03-2017-03-5

Te lezen:

Поръчка №: КС 03-2017-04-5

VII.2)Overige nadere inlichtingen: