Leveringen - 255064-2020

02/06/2020    S105

Bulgarije-Galabovo: Basismetalen

2020/S 105-255064

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 126-288332)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: „Brikel“ EAD
Nationaal identificatienummer: 123526494
Postadres: izvan grada
Plaats: Galabovo
NUTS-code: BG344 Стара Загора
Postcode: 6280
Land: Bulgarije
Contactpersoon: inzh. Krasimira Dimitrova
E-mail: market@brikel-bg.com
Telefoon: +359 41862393
Fax: +359 41862393

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://brikel-bg.com/bg/

Adres van het kopersprofiel: http://brikel-bg.com/bg/about-us/buyer-profile

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на горещовалцовани безшевни тръби по 8 обособени позиции

Referentienummer: КС-03-2017-04
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
14700000 Basismetalen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 126-288332

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: V
Perceel nr.: 4
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Възлагане на поръчката
In plaats van:

Поръчка №: КС 03-2017-03-4

Te lezen:

Поръчка №: КС 03-2017-04-4

Afdelingsnummer: V
Perceel nr.: 5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Възлагане на поръчката
In plaats van:

Поръчка №: КС 03-2017-03-5

Te lezen:

Поръчка №: КС 03-2017-04-5

VII.2)Overige nadere inlichtingen: