Diensten - 255085-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Slowakije-Bratislava: Reparatie en onderhoud van locomotieven

2020/S 105-255085

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Nationaal identificatienummer: 35914939
Postadres: Rožňavská 1
Plaats: Bratislava-mestská časť Nové Mesto
NUTS-code: SK010 Bratislavský kraj
Postcode: 832 72
Land: Slovakije
Contactpersoon: Ján Lipták
E-mail: liptak.jan@slovakrail.sk
Telefoon: +421 220295481

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.slovakrail.sk

Adres van het kopersprofiel: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9090

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/426423
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Opravy elektrických hnacích koľajových vozidiel radu 362/363

Referentienummer: 2998 - S 4243/2020-SeON
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50221000 Reparatie en onderhoud van locomotieven
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmetom zákazky je vykonávanie:

— hlavných a vyväzovacích opráv elektrických hnacích koľajových vozidiel radov 362 a 363 (ďalej len HKV), t. j. vykonanie prác základného rozsahu, súvisiacich prác a súvisiacich prác ocenených Nhod, vrátane dodania materiálu potrebného na ich vykonanie a po dokončení prác vykonanie predpísaných skúšok,

— opráv nehodových udalostí podľa potreby objednávateľa.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 13 231 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50221000 Reparatie en onderhoud van locomotieven
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sídlo/prevádzka zhotoviteľa

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmetom zákazky je vykonávanie:

— hlavných a vyväzovacích opráv elektrických hnacích koľajových vozidiel radov 362 a 363 (ďalej len HKV), t. j. vykonanie prác základného rozsahu, súvisiacich prác a súvisiacich prác ocenených Nhod, vrátane dodania materiálu potrebného na ich vykonanie a po dokončení prác vykonanie predpísaných skúšok,

— opráv nehodových udalostí podľa potreby objednávateľa.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 13 231 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Možnosť uplatnenia opcie na predĺženie trvania rámcovej dohody za podmienok uvedených v súťažných podkladoch, a to aj opakovane s tým, že celková doba trvania rámcovej dohody spolu s opciou nesmie presiahnuť štyri roky odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o verejnom obstarávaní). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4 a/alebo ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.

III.1.1.1) V prípade, že záujemcom predkladané doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti nie sú vydávané v elektronickej podobe s právnym účinkom, alebo sa na doklad nevzťahuje účinnosť podľa osobitného zákona (napr. zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní), obstarávateľ odporúča, aby záujemca predložil v žiadosti o účasť doklady po zaručenej elektronickej konverzií dokumentu z listinnej do elektronickej podoby. V prípade predloženia písomností vyhotovených záujemcom, obstarávateľ odporúča, aby boli takéto písomnosti podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom oprávnenou osobou konať za záujemcu.

III.1.1.2) Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.

Obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

III.1.1.3) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

III.1.1.4) V zmysle § 32 ods.3 ZoVO Obstarávateľ nie je orgán verejnej moci a nedisponuje prístupom do informačných systémov verejnej správy.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Obstarávateľ požaduje preukázať technickú alebo odbornú spôsobilosť doložením:

— zoznamu poskytnutých služieb, podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.

III.1.3.1) Zoznam poskytnutých služieb vypracuje záujemca. Obstarávateľ odporúča, aby bol zoznam poskytnutých služieb podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom oprávnenou osobou konať za záujemcu. Evidencia referencií je upravená v § 12 zákona o verejnom obstarávaní.

III.1.3.2) Záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade sa postupuje podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

III.1.3.3) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

Eventuele minimumeisen:

V zozname poskytnutých služieb obstarávateľ požaduje preukázať, že záujemca realizoval opravy elektrických hnacích koľajových vozidiel v sumárnej cene minimálne 3 300 000,00 EUR bez DPH.

V prípade poskytnutých služieb v inej mene ako EUR, je potrebné na prepočítanie tejto meny na EUR použiť kurz Európskej centrálnej banky (ECB) aktuálny v posledný deň v príslušného kalendárneho roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t.j. v ktorom sa služba realizovala. V prípade roku 2020 je potrebné na prepočítanie inej meny na EUR použiť kurz ECB aktuálny v deň vyhlásenia verejného obstarávania. V prípade preukazovania splnenie podmienky účasti, poskytnutím služieb v inej mene ako EUR, záujemca uvedie hodnotu poskytnutých služieb v pôvodnej mene a prepočet do meny EUR.

Odôvodnenie zaradenie podmienky účasti:

Podmienka účasti je primeraná na preukázanie technickej spôsobilosti záujemcu realizovať predmet zákazky.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Nepožaduje sa.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Ak ponuku predloží skupina dodávateľov, Obstarávateľ nevyžaduje vytvorenie požadovanej právnej formy do lehoty na predkladanie ponúk. Obstarávateľ vyžaduje v zmysle § 37 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní vytvorenie niektorej z právnych foriem Obchodného zákonníka alebo Občianskeho zákonníka, resp. podľa právnych predpisov platných v krajine sídla členov skupiny dodávateľov, pred uzatvorením zmluvy, ak ponuka skupiny dodávateľov bude obstarávateľom prijatá. Nevyžaduje sa, aby vytvorená právna forma mala samostatnú právnu subjektivitu. Vytvorenie právnej formy je potrebné z dôvodu garancie dodržania stanovených zmluvných podmienok a riadneho plnenia zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Obstarávateľ požaduje predložiť

1.platné oprávnenie v zmysle §17, a § 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov minimálne:

— UTZ elektrické v rozsahu E2,E6,E10,

— UTZ tlakové v rozsahu K6 a K7,

— Zváranie koľajových vozidiel a jeho súčastí v rozsahu certifikačnej úrovne CL1 podľa EN 15 085-2,

— Nedeštruktívne skúšanie koľajových vozidiel metódami UT ultrazvukovými, PT kapilárnymi, MT magnetickými, VT vizuálnymi.

2.Oprávnenia podľa zákona č. 286/2009 Z.z. resp. v zmysle nariadenia 303/2008 ES na vykonávanie montáží, opráv, revízií a skúšok chladiacich zariadení.

Alebo ekvivalentné platné oprávnenia na vykonávanie určených činností vydané autorizovanými osobami/autorizovanou osobou v krajine sídla uchádzača ak je krajina členskou krajinou Európskej únie.

Uchádzač, so sídlom mimo Európskej únie, musí predložiť platné oprávnenia vydané podľa platných predpisov s Slovenskej republike.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 6
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Slowaaks, Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

VI.3.1) Obstarávateľ v zákazke uplatňuje plne elektronickú komunikáciu prostredníctvom informačného systému Úradu pre verejné obstarávanie s názvom IS EVO ver. 18.0. Podrobné informácie o IS EVO ver. 18.0 určených pre prácu záujemcu/uchádzača s týmto systémom nájdete na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html v sekcii Príručky a v sekcií Videonávody.

VI.3.2) Žiadosť o účasť sa podáva elektronicky prostredníctvom IS EVO. Pod žiadosťou o účasť sa v tejto zákazke rozumie predloženie dokladov, ktorými záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní alebo predloženie jednotného európskeho dokumentu pre verejné obstarávanie. Žiadosť o účasť záujemcu musí byť doručená v lehote podľa bodu IV.2.2) tohto oznámenia.

VI.3.3)Uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom v ods. III.1.1) a III.1.3) tohto oznámenia predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom pre verejné obstarávanie (JED).

Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a oddiel: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti časti IV JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u. Predloha JED-u je dostupná v mieste zverejnenia súťažných podkladov. VI.3.4) Ak záujemca použije JED, Obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených JED-om.

Záujemca je následne povinný doručiť doklady obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak Obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu. V prípade, ak záujemca nepredloží doklady, ktoré boli nahradené JED-om v lehote stanovenej obstarávateľom, obstarávateľ záujemcu vylúči z verejného obstarávania.

VI.3.5) Doručovanie podaní - v IS EVO sa za okamih doručenia považuje odoslanie danej informácie (žiadosti, ponuky, návrhu a iné). Tento údaj je uvedený v dátume podania príslušného dokumentu. Dátum odoslania = dátum doručenia.

VI.3.6) Obstarávateľ určil na komunikáciu so záujemcami/uchádzačmi v tejto zákazke slovenský a český jazyk, v ktorom musia byť predložené žiadosti o účasť, ponuky, prípadné žiadosti o vysvetlenie alebo prípadne uplatnené revízne postupy.

VI.3.7) Výzvu na predkladanie základných ponúk, ktoré sú východiskom pre následné rokovania, obstarávateľ pošle záujemcom, ktorí spĺňajú podmienky účasti.

VI.3.8) Obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo úprava súťažných podkladov alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo k prípadne iným doplňujúcim podkladom budú obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty v zodpovedajúcej zákazke na linku https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/9090.

VI.3.9) Obstarávanie nie je zelené obstarávanie, nie je obstarávaním inovácií, nie je obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Úrad pre verejné obstarávanie
Postadres: Ružová dolina 10, P.O.Box
Plaats: Bratislava
Postcode: 820 05
Land: Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Sú uvedené v § 163 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Úrad pre verejné obstarávanie
Postadres: Ružová dolina 10, P.O.Box
Plaats: Bratislava
Postcode: 820 05
Land: Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020