Diensten - 255101-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Duitsland-Oldenburg: Reparatie- en onderhoudsdiensten

2020/S 105-255101

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: EWE Erneuerbare Energien GmbH
Postadres: Donnerschweer Str. 22-26
Plaats: Oldenburg
NUTS-code: DE943 Oldenburg (Oldenburg), Kreisfreie Stadt
Postcode: 26123
Land: Duitsland
Contactpersoon: Konzerneinkauf
E-mail: kim.hommers@ewe.de
Telefoon: +49 4414805-4628

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.ewe.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRVDLV5/documents
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YRVDLV5
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung („BNK“)

Referentienummer: 20_1134
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50000000 Reparatie- en onderhoudsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Mit dem Energiesammelgesetz vom 17. Dezember 2018 wurde die Einführung der Bedarfs-gesteuerten Nachtkennzeichnung („BNK“) verpflichtend zum 30.6.2020 eingeführt. Die Frist wurde von der BNetzA auf den 30.6.2021 (Stand April 2020) verschoben. Die Anforderungen der BNK sind der novellierten AVV Kennzeichnung zu entnehmen, die am 1.5. 2020 in Kraft getreten ist (Stand Mai 2020).

Vor diesem Hintergrund beabsichtigt die EWE Erneuerbare Energien GmbH die Ausschreibung der Nachrüstung der von der BNK betroffenen Anlagen Ihres Wind Onshore Portfolios.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31121300 Windenergiegeneratoren
45255420 Onshoremontagewerkzaamheden
50000000 Reparatie- en onderhoudsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE943 Oldenburg (Oldenburg), Kreisfreie Stadt
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Projektbeschreibung:

Mit dem Energiesammelgesetz vom 17. Dezember 2018 wurde die Einführung der Bedarfs-gesteuerten Nachtkennzeichnung („BNK“) verpflichtend zum 30.6.2020 eingeführt. Die Frist wurde von der BNetzA auf den 30.6.2021 (Stand April 2020) verschoben. Die Anforderungen der BNK sind der novellierten AVV Kennzeichnung zu entnehmen, die am 1.5. 2020 in Kraft getreten ist (Stand Mai 2020).

Vor diesem Hintergrund beabsichtigt die EWE Erneuerbare Energien GmbH die Ausschreibung der Nachrüstung der von der BNK betroffenen Anlagen Ihres Wind Onshore Portfolios.

2. Wesentlicher Scope:

Bei der EWE Erneuerbare Energien GmbH sind über 100 Windenergieanlagen mit der BNK nachzurüsten. Betroffen sind Windenergieanlagen der Hersteller Enercon (E70, E82, E101, E112, E115, E126), Vestas (V90, V112, V126), Nordex (N90), Senvion (3.4M, 5M, 6.2M), Gamesa (G114), Fuhrländer (FL77), AN Bonus (2.0) sowie eine Powerwind (PW90). Die Anlagen sind derart umzurüsten, dass sie die Anforderungen der AVV Kennzeichnung (n.F.) fristgerecht zum 30.6.2021 vollumfänglich erfüllen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/08/2020
Einde: 30/06/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:
III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Bekanntmachungs-ID: CXP4YRVDLV5

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
Postadres: Auf der Hude 2
Plaats: Lüneburg
Postcode: 21339
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer@mw.niedersachsen.de
Fax: +49 4131152943
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
Postadres: Auf der Hude 2
Plaats: Lüneburg
Postcode: 21339
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer@mw.niedersachsen.de
Fax: +49 4131152943
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
Postadres: Auf der Hude 2
Plaats: Lüneburg
Postcode: 21339
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer@mw.niedersachsen.de
Fax: +49 4131152943
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020