Diensten - 255102-2020

02/06/2020    S105

Duitsland-Hamburg: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2020/S 105-255102

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hamburg Port Authority AöR
Postadres: Neuer Wandrahm 4
Plaats: Hamburg
NUTS-code: DE600 Hamburg
Postcode: 20457
Land: Duitsland
E-mail: zentralereinkauf@hpa.hamburg.de
Telefoon: +49 40428472075

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://my.vergabe.rib.de

Adres van het kopersprofiel: https://my.vergabe.rib.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.meinauftrag.rib.de/public/DetailsByPlatformIdAndTenderId/platformId/3/tenderId/93515
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://my.vergabe.rib.de
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://my.vergabe.rib.de
I.6)Hoofdactiviteit
Havenactiviteiten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Entsorgung von Altschotter und Boden

Referentienummer: RI-0336-20-O-EU
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Die Verwertung und Beseitigung von Altschotter (Los 1) und Boden (Los 2) aus den Anlagen der Hamburger Hafenbahn soll auf der Grundlage dieser Rahmenvereinbarung in Einzelaufträgen vergeben werden.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Entsorgung von Altschotter

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60100000 Wegvervoersdiensten
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE600 Hamburg
Voornaamste plaats van uitvoering:

Hamburg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Die Verwertung und Beseitigung von Altschotter aus den Anlagen der Hamburger Hafenbahn soll auf der Grundlage dieser Rahmenvereinbarung in Einzelaufträgen vergeben werden.

Das zu verwertende/beseitigende Material wird den folgenden Abfallschlüsselnummern zugeordnet:

— 17 05 08 (Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt, nicht gefährlicher Abfall).

— 17 05 07* (Gleisschotter, der gefährliche Stoffe enthält, gefährlicher Abfall).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Die Rahmenvereinbarung gilt voraussichtlich ab dem 1.8.2020 für ein Jahr, mit der Option einer jährlichen, maximal siebenmaligen Verlängerung. Die Preise sind für die Laufzeit von einem Jahr fest zu kalkulieren. Nach Ablauf des Jahres besteht die beidseitige Option der Verlängerung für ein weiteres Jahr. Die maximale Vertragsdauer beträgt insgesamt acht Jahre. Bei einer Vertragsverlängerung sind Preisanpassungen möglich. Die Preisanpassungen sind nachzuweisen und erst nach Zustimmung durch den AG gültig.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Die Rahmenvereinbarung gilt voraussichtlich ab dem 1.8.2020 für ein Jahr, mit der Option einer jährlichen, maximal siebenmaligen Verlängerung. Die Preise sind für die Laufzeit von einem Jahr fest zu kalkulieren. Nach Ablauf des Jahres besteht die beidseitige Option der Verlängerung für ein weiteres Jahr. Die maximale Vertragsdauer beträgt insgesamt acht Jahre. Bei einer Vertragsverlängerung sind Preisanpassungen möglich. Die Preisanpassungen sind nachzuweisen und erst nach Zustimmung durch den AG gültig.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Entsorgung von Boden

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60100000 Wegvervoersdiensten
90522100 Diensten voor het verwijderen van verontreinigde grond
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE600 Hamburg
Voornaamste plaats van uitvoering:

Hamburg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Die Verwertung und Beseitigung von Boden aus den Anlagen der Hamburger Hafenbahn soll auf der Grundlage dieser Rahmenvereinbarung in Einzelaufträgen vergeben werden.

Das zu verwertende/beseitigende Material wird den folgenden Abfallschlüsselnummern zugeordnet:

— 17 05 04 (Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen, nicht gefährlicher Abfall);

— 17 05 03* (Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten, gefährlicher Abfall).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Die Rahmenvereinbarung gilt voraussichtlich ab dem 1.8.2020 für ein Jahr, mit der Option einer jährlichen, maximal siebenmaligen Verlängerung. Die Preise sind für die Laufzeit von einem Jahr fest zu kalkulieren. Nach Ablauf des Jahres besteht die beidseitige Option der Verlängerung für ein weiteres Jahr. Die maximale Vertragsdauer beträgt insgesamt acht Jahre. Bei einer Vertragsverlängerung sind Preisanpassungen möglich. Die Preisanpassungen sind nachzuweisen und erst nach Zustimmung durch den AG gültig.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Die Rahmenvereinbarung gilt voraussichtlich ab dem 1.8.2020 für ein Jahr, mit der Option einer jährlichen, maximal siebenmaligen Verlängerung. Die Preise sind für die Laufzeit von einem Jahr fest zu kalkulieren. Nach Ablauf des Jahres besteht die beidseitige Option der Verlängerung für ein weiteres Jahr. Die maximale Vertragsdauer beträgt insgesamt acht Jahre. Bei einer Vertragsverlängerung sind Preisanpassungen möglich. Die Preisanpassungen sind nachzuweisen und erst nach Zustimmung durch den AG gültig.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. Bescheinigung über die Eintragung in das Berufs- oder Handelsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes,

2. Entsorgungsfachbetriebszertifikat,

3. Relevante Auszüge aus der Genehmigung der Entsorgungsstelle,

4. „Verbindliche Erklärung des Anbieters" (Formblatt Anlage 2) zu den Entsorgungsanlagen.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Erklärung über den Gesamtumsatz der letzten drei Geschäftsjahre.

2. Bestehende Haftpflichtversicherung (Betriebshaftpflicht und/oder Berufshaftpflicht auf gesondertes Verlangen).

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Referenzliste der wesentlichen in den letzten drei Geschäftsjahren erbrachten Leistungen,

2. Erklärung aus der die durchschnittliche jährliche Beschäftigtenzahl des Unternehmens und die Zahl seiner Führungskräfte in den letzten drei Jahren ersichtlich ist,

3. Technische Fachkräfte oder technische Stellen die im Zusammenhang mit der Leistungserbringung eingesetzt werden sollen, insbesondere diejenigen die mit der Qualitätskontrolle beauftragt sind.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Siehe Vergabeunterlagen

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Siehe Vergabeunterlagen

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem(r) Vertreter(in)

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan acht jaar:

Die Rahmenvereinbarung wird mit drei Vertragspartnern je Los abgeschlossen und gilt voraussichtlich ab dem 1.8.2020 für ein Jahr, mit der Option einer jährlichen, maximal siebenmaligen Verlängerung.

IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 10/08/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Ausschreibungsstelle

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Die HPA führt die Eröffnungstermine ohne Bieterbeteiligung durch.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

2028

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Das Vergabeverfahren erfolgt nach der SektVO 2016.

2. Die Unterlagen stehen ab sofort nur noch digital unter folgender Adresse zur Verfügung: www.vergabe.rib. Die Ausschreibung befindet sich unter der Maßnahme Rahmenvereinbarung Hafenbahn; Vergabenummer RI-0336-20-O-EU.

3. Bietergemeinschaften sind zugelassen, jedoch ist die Bildung einer Bietergemeinschaft zu begründen. Die Mitglieder der Bietergemeinschaft sind im Angebot vollständig zu benennen (Vordruck). Im Angebot ist ein zentraler Ansprechpartner anzugeben, der bevollmächtigt ist, die Bietergemeinschaft zu vertreten. Bei Bietergemeinschaften hat jedes Mitglied die Nachweise (gem. Pkt. III.1.1 + III.1.2) einzureichen. Die Nachweise zu III.1.3 sind in Summe von einer Bietergemeinschaft einzureichen. Ausländische Bieter /Unternehmen haben gleichwertige Bescheinigungen ihres Herkunftslandes (gem. Pkt. III.1) einzureichen.

4. Die Übermittlung von Angeboten und allen einzureichenden Unterlagen/Anlagen und Nachweisen muss ausschließlich auf elektronischem Weg (digital) erfolgen. Hierzu ist bei den Vergaben der HPA und ihren Tochterunternehmen zwingend die Vergabeplattform www.vergabe.rib.de zu nutzen. Angebote in Papierform sind seit dem 18.10.18 nicht mehr zulässig und müssen zwingend ausgeschlossen werden.

5. Sollten sich aus Sicht des Bewerbers Nachfragen ergeben, sind diese über die Vergabeplattform oder mit Angabe der Vergabenummer per E-Mail an folgende Adresse zu richten:

E-Mail: ZentralerEinkauf@hpa.hamburg.de

6. Rechtzeitig beim Auftraggeber beantragte Auskünfte zu den Vergabeunterlagen werden in der nach § 16 Abs. 3 Nr. 1 SektVO vorgesehenen Frist vor Eingang der Angebote erteilt.

7. Fragen, die während des laufenden Verfahrens gestellt und beantwortet werden, sowie Informationen über ggf. Änderungspakete sind unter www.vergabe.rib.de veröffentlicht. Der Bieter hat eigenverantwortlich und regelmäßig die Informationen abzurufen.

8. Die Bewertung der Angebote erfolgt über die Zuschlagskriterien, die in den Ausschreibungsunterlagen detailliert aufgeführt sind. Für die Bewertung der Zuschlagskriterien einzureichende Unterlagen sind in den Ausschreibungsunterlagen aufgeführt. Fehlende Unterlagen, die für die Bewertung der Zuschlagskriterien erforderlich sind, werden nicht nachgefordert. Das Angebot ist somit unvollständig und wird von der weiteren Wertung ausgeschlossen.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer bei der Finanzbehörde
Postadres: Große Bleichen 27
Plaats: Hamburg
Postcode: 20354
Land: Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Hinsichtlich der Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen gilt § 160 Abs.3 Nr. 4 GWB 2016. Insbesondere ist ein Antrag auf ein Nachprüfungsverfahren gemäß § 160 Abs.3 Nr. 4 GWB 2016 nur zulässig, soweit nicht mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Hamburg Port Authority AöR
Postadres: Brooktorkai 1
Plaats: Hamburg
Postcode: 20457
Land: Duitsland
Telefoon: +49 40428473919
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020