Diensten - 255146-2020

02/06/2020    S105

Spanje-Torre del Mar: Diensten voor het vervoeren van slib

2020/S 105-255146

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vicepresidencia de Aguas y Saneamientos de la Axarquía, S. A. U.
Nationaal identificatienummer: A29898921
Postadres: Avenida Andalucía, 110
Plaats: Torre del Mar
NUTS-code: ES617 Málaga
Postcode: 29740
Land: Spanje
Contactpersoon: Vicepresidencia de Aguas y Saneamientos de la Axarquía, S. A. U.
E-mail: contratacion@axaragua.com
Telefoon: +34 952543346

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.axaragua.com

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=qFeDEu48%2B%2FCmq21uxhbaVQ%3D%3D

I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicio de retirada, transporte, tratamiento y valorización del lodo deshidratado producido en las EDAR (código LER 190805) y en la ETAP (código LER 190902)

Referentienummer: SV 9/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90513700 Diensten voor het vervoeren van slib
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 527 576.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90513600 Diensten voor slibverwijdering
90513800 Diensten voor slibbehandeling
90513900 Diensten voor slibstorting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES617 Málaga

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 207-506142

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: SV 9/19
Benaming:

Servicio de retirada, transporte, tratamiento y valorización del lodo deshidratado producido en las EDAR (código LER 190805) y en la ETAP (código LER 190902)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Biomasa del Guadalquivir
Nationaal identificatienummer: A14579296
Postadres: Camino del Jau, 1, 1. º B, Polígono Industrial 2 Octubre
Plaats: Santa Fe (Granada)
NUTS-code: ES614 Granada
Postcode: 18320
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 580 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 527 576.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020