Diensten - 255149-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Madrid: Postvervoer over de weg

2020/S 105-255149

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S. A.
Postadres: Vía Dublín, 7
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES ESPAÑA
Postcode: 28042
Land: Spanje
Contactpersoon: Unidad de Contratación
E-mail: contratacion.correos@correos.com
Telefoon: +34 915963160
Fax: +34 914558990

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.correos.es/ss/Satellite/site/pagina-perfil_contratante/sidioma=es_ES?idiomaWeb=en_GB

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Postdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

CC190042

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60160000 Postvervoer over de weg
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Contratación de los servicios de transporte del correo por carretera en: red zonal y provincial, zona 1 (ocho lotes).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 1 502 293.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Valladolid-Íscar-Segovia i/v

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60160000 Postvervoer over de weg
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES ESPAÑA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Contratación de los servicios de transporte del correo por carretera en: red zonal y provincial, zona 1 (ocho lotes).

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Juicio de valor / Weging: 30
Kostencriterium - Naam: Cuantificables automáticamente / Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Valladolid-León i/v

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60160000 Postvervoer over de weg
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES ESPAÑA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Contratación de los servicios de transporte del correo por carretera en: red zonal y provincial, zona 1 (ocho lotes).

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Juicio de valor / Weging: 30
Kostencriterium - Naam: Cuantificables automáticamente / Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Valladolid-Burgos i/v

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60160000 Postvervoer over de weg
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES ESPAÑA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Contratación de los servicios de transporte del correo por carretera en: red zonal y provincial, zona 1 (ocho lotes).

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Juicio de valor / Weging: 30
Kostencriterium - Naam: Cuantificables automáticamente / Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Valladolid-Palencia i/v

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60160000 Postvervoer over de weg
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES ESPAÑA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Contratación de los servicios de transporte del correo por carretera en: red zonal y provincial, zona 1 (ocho lotes).

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Juicio de valor / Weging: 30
Kostencriterium - Naam: Cuantificables automáticamente / Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Valladolid-Salamanca i/v

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60160000 Postvervoer over de weg
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES ESPAÑA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Contratación de los servicios de transporte del correo por carretera en: red zonal y provincial, zona 1 (ocho lotes).

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Juicio de valor / Weging: 30
Kostencriterium - Naam: Cuantificables automáticamente / Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

León-Boñar i/v.

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60160000 Postvervoer over de weg
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES ESPAÑA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Contratación de los servicios de transporte del correo por carretera en: red zonal y provincial, zona 1 (ocho lotes).

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Juicio de valor / Weging: 30
Kostencriterium - Naam: Cuantificables automáticamente / Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Santiago-Forcarei i/v

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60160000 Postvervoer over de weg
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES ESPAÑA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Contratación de los servicios de transporte del correo por carretera en: red zonal y provincial, zona 1 (ocho lotes).

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Juicio de valor / Weging: 30
Kostencriterium - Naam: Cuantificables automáticamente / Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Santiago-Pontevedra-A Lama y buzones Pontevedra i/v

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60160000 Postvervoer over de weg
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES ESPAÑA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Contratación de los servicios de transporte del correo por carretera en: red zonal y provincial, zona 1 (ocho lotes).

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Juicio de valor / Weging: 30
Kostencriterium - Naam: Cuantificables automáticamente / Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 229-563183
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Valladolid-Íscar-Segovia i/v

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Centro de Negocios Ocón, S. L.
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES ESPAÑA
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 459 981.60 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 277 680.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Valladolid-León i/v

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Centro de Negocios Ocón, S. L.
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES ESPAÑA
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 358 800.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 180 700.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Valladolid-Burgos i/v

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Centro de Negocios Ocón, S. L.
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES ESPAÑA
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 287 040.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 176 800.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Benaming:

Valladolid-Palencia i/v

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Centro de Negocios Ocón, S. L.
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES ESPAÑA
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 242 190.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 148 200.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Perceel nr.: 5
Benaming:

Valladolid-Salamanca i/v

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Centro de Negocios Ocón, S. L.
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES ESPAÑA
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 269 100.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 166 400.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6
Perceel nr.: 6
Benaming:

Valladolid-Salamanca i/v

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Centro de Negocios Ocón, S. L.
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES ESPAÑA
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 260 130.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 170 300.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 7
Perceel nr.: 7
Benaming:

Santiago-Forcarei i/v

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Multiservicios Empresariales Largo, S. L.
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES ESPAÑA
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 358 800.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 217 672.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 8
Perceel nr.: 8
Benaming:

Santiago-Pontevedra-A Lama y buzones Pontevedra i/v

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Multiservicios Empresariales Largo, S. L.
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES ESPAÑA
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 260 130.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 164 541.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Resolución de fecha 26.5.2020 del Comité de Inversiones de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos por la se acuerda aprobación del contrato de referencia.

Referencia del expediente:

— expediente número: CC190042,

— objeto contrato: contratación de los servicios de transporte del correo por carretera en: red zonal y provincial, zona 1 (ocho lotes),

— período de vigencia: sesenta meses a partir de la fecha de inicio de los respectivos servicios,

— ofertas recibidas: dos ofertas para el lote 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8, y 3 ofertas para el lote 7,

Vistos los informes técnico y económico emitidos por las unidades competentes, acuerda:

— primero: adjudicar los lotes a las siguientes empresas:

Lote, ruta, NIF empresa, importe periodo contractual, importe periodo contractual (con IVA) fianza:

— 001: Valladolid-Íscar-Segovia i/v, B26303586, Centro de Negocios Ocón, S. L., 277 680,00 EUR; 335 992,80 EUR; 13 884,00 EUR,

— 002: Valladolid-León i/v, B26303586, Centro de Negocios Ocón, S. L., 180 700,00 EUR; 218 647,00 EUR; 9 035,00 EUR,

— 003: Valladolid-Burgos i/v, B26303586, Centro de Negocios Ocón, S. L., 176 800,00 EUR; 213 928,00 EUR; 8 840,00 EUR;

— 004: Valladolid-Palencia i/v, B26303586, Centro de Negocios Ocón, S. L., 148 200,00 EUR; 179 322,00 EUR; 7 410,00 EUR,

— 005: Valladolid-Salamanca i/v, B26303586, Centro de Negocios Ocón, S. L., 166 400,00 EUR; 201 344,00 EUR; 8 320,00 EUR,

— 006. León-Boñar i/v, B26303586, Centro de Negocios Ocón, S. L., 170 300,00 EUR; 206 063,00 EUR; 8 515,00 EUR,

— 007: Santiago-Forcarei i/v, B45903937, Multiservicios Empresariales Largo, S. L., 217 672,00 EUR; 263 383,12 EUR; 10 883,60 EUR,

— 008: Santiago-Pontevedra-A Lama y buzones Pontevedra i/v, B45903937, Multiservicios Empresariales Largo, S. L., 164 541,00 EUR; 199.094,61 EUR; 8 227,05 EUR.

Total: 1 502 293,00 EUR; 1 817 774,53 EUR,

— segundo: proceder a la notificación de la presente resolución los adjudicatarios y al resto de los licitadores.

En el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente al que se notifique la presente resolución, los adjudicatarios deberán presentar la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Durante el mismo plazo, deberán aportar resguardo acreditativo de haber constituido, en la forma establecida en el Pliego de Condiciones Generales que ha regido para esta contratación, una garantía definitiva, por los importes indicados en el punto primero, así como el resto de documentación que venga obligado a aportar en dicho plazo conforme a lo previsto en los pliegos de condiciones por los que se rige esta contratación, y en la normativa de aplicación.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Plaats: Madrid
Land: Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Plaats: Madrid
Land: Spanje
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

De conformidad con lo previsto en los artículos 119 y siguientes del Real Decreto-Ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales (RDLCSE); contra la presente resolución de adjudicación podrá interponerse reclamación ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en el plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente al de su recepción, en los términos previstos en el artículo 121 del RDLCSE. Igualmente, cabe ejercer el derecho de acceso al expediente en los términos establecidos en el Real Decreto 814/2015, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020