Diensten - 255152-2020

02/06/2020    S105

Bulgarije-Varna: Reparatie en onderhoud van brandblusinstallaties

2020/S 105-255152

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: „Elektroenergien sistemen operator“ EAD, MER Varna
Nationaal identificatienummer: 1752013040115
Postadres: ul. „Oborishte“ No. 13 A, etazh 5
Plaats: Varna
NUTS-code: BG331 Варна
Postcode: 9000
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Dobromira Georgieva
E-mail: d.cvetanova@vn.eso.bg
Telefoon: +359 52678185
Fax: +359 52609992

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tso.bg/

Adres van het kopersprofiel: https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=emdBQ3B3TGwzcjh4cnJoMnE0cmFzL3FOMVREY0ptb1g0VXo3MUwxcDcxUT0=

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Поддържане и обслужване на пожароизвестителни системи (ПИС), пожарогасителни инсталации (ПГС) и пожарни кранове (ПК) в обектите, експлоатирани от МЕР Варна и ТДУ „Изток“

Referentienummer: МЕР-ВН/2020/006
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50413200 Reparatie en onderhoud van brandblusinstallaties
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Поддържане и обслужване на пожароизвестителни системи, пожарогасителни инсталации и пожарни кранове в обектите, експлоатирани от МЕР Варна и ТДУ „Изток“

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 8 000.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50413200 Reparatie en onderhoud van brandblusinstallaties
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG331 Варна
NUTS-code: BG332 Добрич
Voornaamste plaats van uitvoering:

На територията на обектите на МЕР Варна, ТДУ „Изток“ и МЕПР Добрич.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Абонаметно месечно, тримесечно и годишно обслужване на ПИС, ПГС и ПК

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 195-351785
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: МЕР-ВН-ДОГ-18
Benaming:

Поддържане и обслужване на пожароизвестителни системи, пожарогасителни инсталации и пожарни кранове в обектите, експлоатирани от ЕСО ЕАД

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Вистамар“ ООД
Nationaal identificatienummer: 812174422
Postadres: ул. „Чаталджа“ № 52
Plaats: Бургас
NUTS-code: BG341 Бургас
Postcode: 8000
Land: Bulgarije
E-mail: office@vistamarltd.com
Telefoon: +359 56843675
Fax: +359 56543677
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 000.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

В т. V.2.4) в поле „Обща стойност на поръчката“ е посочена общата цена за годишната абонаментна поддръжка на всички пожароизвестителни и пожарогасителни системи и противопожарни кранове. Общата цена на договора за изпълнение на поръчката ще бъде определена в зависимост от реално извършените дейности за срока на договора, т.е. освен месечно обслужване се предвижда и при възникване на необходимост — подмяна на резервни части, материали и консумативи, чиито единични цени са съгласно ценовото предложение от офертата на изпълнителя.

На основание чл. 197, ал. 7 от ЗОП решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаване на решението за изпълнител.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020