Diensten - 255159-2020

02/06/2020    S105

Roemenië-Reșița: Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse

2020/S 105-255159

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: S.C. Aquacaras S.A.
Nationaal identificatienummer: R 16868757
Postadres: Piața Republicii nr. 7
Plaats: Reșița
NUTS-code: RO422 Caraş-Severin
Postcode: 320026
Land: Roemenië
Contactpersoon: Ludovic-Leonard Braun
E-mail: braunleonard@yahoo.com
Telefoon: +40 255210090
Fax: +40 255210090
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.aquacaras.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Caraș-Severin”

Referentienummer: 16868757_2019_PAAPD1104081
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71241000 Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Scopul proiectului îl reprezintă continuarea strategiei județene pentru dezvoltarea sectorului de apa, in vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de Romania prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana.

Proiectul de investiții are ca obiectiv general îmbunătățirea infrastructurii in sectorul de apa din județul Caraș-Severin, Romania, in vederea îndeplinirii obligațiilor de conformare cu angajamentele de tranziție si cu obiectivele intermediare convenite intre Comisia Europeana si Guvernul României, pentru implementarea Directivei 98/83/CE cu privire la calitatea apei destinate consumului uman.

Obiectivul general al contractului de asistență tehnică consta in furnizarea de servicii specializate de proiectare, management de proiect pe toată durata de implementare a contractului.

Contractul de asistenta tehnica este structurat in doua etape majore ale căror obiective specifice si componente principale sunt descrise in continuare.

Activitățile principale ale acestei asistente tehnice sunt următoarele:

— activitatea I.1 – elaborarea, verificarea, revizuirea, actualizarea, completarea, rectificarea documentațiilor necesare în vederea depunerii proiectului pentru obținerea cofinanțării din partea Fondului de coeziune pentru lucrări in infrastructura de apa din județul Caraș-Severin – cerere de finanțare;

— activitatea I.2 – elaborarea documentațiilor de atribuire a contractelor sectoriale de produse, servicii și lucrări si sprijinirea OR in procesul de derulare a procedurilor de atribuire;

— activitatea I.3 – realizarea a seminarii de prezentare a studiului de fezabilitate, respectiv a documentațiilor de atribuire (workshop-uri);

— activitatea I.4 – asistență asigurată din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor in conformitate cu prevederile Legii 10/1995.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 21 524 228.17 RON
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71322100 Diensten voor het uittrekken van hoeveelheden voor civieltechnische installaties
72224000 Advies over projectmanagement
79418000 Advies inzake aanschaffingsbeleid
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO422 Caraş-Severin
Voornaamste plaats van uitvoering:

Reșița, Bocșa, Caransebeș, Anina, Oravița, Moldova Nouă, Băile Herculane, Oțelu Roșu.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Scopul proiectului îl reprezintă continuarea strategiei județene pentru dezvoltarea sectorului de apa, in vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de Romania prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana.

Proiectul de investiții are ca obiectiv general îmbunătățirea infrastructurii in sectorul de apa din județul Caraș-Severin, Romania, in vederea îndeplinirii obligațiilor de conformare cu angajamentele de tranziție si cu obiectivele intermediare convenite intre Comisia Europeana si Guvernul României, pentru implementarea Directivei 98/83/CE cu privire la calitatea apei destinate consumului uman.

Obiectivul general al contractului de asistență tehnică consta in furnizarea de servicii specializate de proiectare, management de proiect pe toată durata de implementare a contractului.

Contractul de asistenta tehnica este structurat in doua etape majore ale căror obiective specifice si componente principale sunt descrise in continuare.

Activitățile principale ale acestei asistente tehnice sunt următoarele:

— activitatea I.1 – elaborarea, verificarea, revizuirea, actualizarea, completarea, rectificarea documentațiilor necesare în vederea depunerii proiectului pentru obținerea cofinanțării din partea Fondului de coeziune pentru lucrări in infrastructura de apa din județul Caraș-Severin – cerere de finanțare;

— activitatea I.2 – elaborarea documentațiilor de atribuire a contractelor sectoriale de produse, servicii și lucrări si sprijinirea OR in procesul de derulare a procedurilor de atribuire;

— activitatea I.3 – realizarea a două seminarii de prezentare a studiului de fezabilitate, respectiv a documentațiilor de atribuire (workshop-uri);

— activitatea I.4 – asistență asigurată din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor in conformitate cu prevederile Legii 10/1995.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica 1. / Weging: 45
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica 2. / Weging: 30
Prijs - Weging: 25
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judetul Caras-Severin, in perioada 2014-2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 242-595869
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: R1540
Benaming:

Contract de servicii

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Tadeco Consulting
Nationaal identificatienummer: 17707953
Postadres: Str. Turturelelor nr. 11 A, sector 3
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 030881
Land: Roemenië
E-mail: office@fichtner.ro
Telefoon: +40 213212274
Fax: +40 213212278
Internetadres: www.fichtner.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 22 425 355.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 21 524 228.17 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Deel: 30 %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

— Studii la faza de SF: Studii hidrogeologice, Studii geotehnice, Studii topografice, inundabilitate, hidrologic,

— Studiu de fezabilitate complet (include partea tehnică, devize generale și devize pe obiect, analiza economico-financiară, piese desenate, strategia nămolului, analiza instituțională, studii, expertize,

— Aplicația de finanțare inclusiv documentele su... detalii pe www.e-licitatie.ro

V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: http://www.cnsc.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020