Diensten - 255159-2020

02/06/2020    S105

România-Reșița: Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize

2020/S 105-255159

Anunț de atribuire a contractului – utilități

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: S.C. Aquacaras S.A.
Număr naţional de înregistrare: R 16868757
Adresă: Piața Republicii nr. 7
Localitate: Reșița
Cod NUTS: RO422 Caraş-Severin
Cod poștal: 320026
Țară: România
Persoană de contact: Ludovic-Leonard Braun
E-mail: braunleonard@yahoo.com
Telefon: +40 255210090
Fax: +40 255210090

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.aquacaras.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.6)Activitate principală
Apă

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Caraș-Severin”

Număr de referinţă: 16868757_2019_PAAPD1104081
II.1.2)Cod CPV principal
71241000 Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analize
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Scopul proiectului îl reprezintă continuarea strategiei județene pentru dezvoltarea sectorului de apa, in vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de Romania prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana.

Proiectul de investiții are ca obiectiv general îmbunătățirea infrastructurii in sectorul de apa din județul Caraș-Severin, Romania, in vederea îndeplinirii obligațiilor de conformare cu angajamentele de tranziție si cu obiectivele intermediare convenite intre Comisia Europeana si Guvernul României, pentru implementarea Directivei 98/83/CE cu privire la calitatea apei destinate consumului uman.

Obiectivul general al contractului de asistență tehnică consta in furnizarea de servicii specializate de proiectare, management de proiect pe toată durata de implementare a contractului.

Contractul de asistenta tehnica este structurat in doua etape majore ale căror obiective specifice si componente principale sunt descrise in continuare.

Activitățile principale ale acestei asistente tehnice sunt următoarele:

— activitatea I.1 – elaborarea, verificarea, revizuirea, actualizarea, completarea, rectificarea documentațiilor necesare în vederea depunerii proiectului pentru obținerea cofinanțării din partea Fondului de coeziune pentru lucrări in infrastructura de apa din județul Caraș-Severin – cerere de finanțare;

— activitatea I.2 – elaborarea documentațiilor de atribuire a contractelor sectoriale de produse, servicii și lucrări si sprijinirea OR in procesul de derulare a procedurilor de atribuire;

— activitatea I.3 – realizarea a seminarii de prezentare a studiului de fezabilitate, respectiv a documentațiilor de atribuire (workshop-uri);

— activitatea I.4 – asistență asigurată din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor in conformitate cu prevederile Legii 10/1995.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoare fără TVA: 21 524 228.17 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
71322100 Servicii de estimare pentru lucrări publice
72224000 Servicii de consultanţă privind gestionarea proiectelor
79418000 Servicii de consultanţă în domeniul achiziţiilor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO422 Caraş-Severin
Locul principal de executare:

Reșița, Bocșa, Caransebeș, Anina, Oravița, Moldova Nouă, Băile Herculane, Oțelu Roșu.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Scopul proiectului îl reprezintă continuarea strategiei județene pentru dezvoltarea sectorului de apa, in vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de Romania prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana.

Proiectul de investiții are ca obiectiv general îmbunătățirea infrastructurii in sectorul de apa din județul Caraș-Severin, Romania, in vederea îndeplinirii obligațiilor de conformare cu angajamentele de tranziție si cu obiectivele intermediare convenite intre Comisia Europeana si Guvernul României, pentru implementarea Directivei 98/83/CE cu privire la calitatea apei destinate consumului uman.

Obiectivul general al contractului de asistență tehnică consta in furnizarea de servicii specializate de proiectare, management de proiect pe toată durata de implementare a contractului.

Contractul de asistenta tehnica este structurat in doua etape majore ale căror obiective specifice si componente principale sunt descrise in continuare.

Activitățile principale ale acestei asistente tehnice sunt următoarele:

— activitatea I.1 – elaborarea, verificarea, revizuirea, actualizarea, completarea, rectificarea documentațiilor necesare în vederea depunerii proiectului pentru obținerea cofinanțării din partea Fondului de coeziune pentru lucrări in infrastructura de apa din județul Caraș-Severin – cerere de finanțare;

— activitatea I.2 – elaborarea documentațiilor de atribuire a contractelor sectoriale de produse, servicii și lucrări si sprijinirea OR in procesul de derulare a procedurilor de atribuire;

— activitatea I.3 – realizarea a două seminarii de prezentare a studiului de fezabilitate, respectiv a documentațiilor de atribuire (workshop-uri);

— activitatea I.4 – asistență asigurată din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor in conformitate cu prevederile Legii 10/1995.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica 1. / Pondere: 45
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica 2. / Pondere: 30
Prețul - Pondere: 25
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judetul Caras-Severin, in perioada 2014-2020.

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 242-595869
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ orientativ periodic

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: R1540
Titlu:

Contract de servicii

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
27/05/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Tadeco Consulting
Număr naţional de înregistrare: 17707953
Adresă: Str. Turturelelor nr. 11 A, sector 3
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 030881
Țară: România
E-mail: office@fichtner.ro
Telefon: +40 213212274
Fax: +40 213212278

Adresă internet: www.fichtner.ro

Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 22 425 355.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 21 524 228.17 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului
Valoare sau proporţie care este probabil să fie subcontractată unor terţi
Procent: 30 %
Descriere succintă a părţii din contract care urmează să fie subcontractată:

— Studii la faza de SF: Studii hidrogeologice, Studii geotehnice, Studii topografice, inundabilitate, hidrologic,

— Studiu de fezabilitate complet (include partea tehnică, devize generale și devize pe obiect, analiza economico-financiară, piese desenate, strategia nămolului, analiza instituțională, studii, expertize,

— Aplicația de finanțare inclusiv documentele su... detalii pe www.e-licitatie.ro

V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
28/05/2020