Diensten - 255176-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Finland-Helsinki: Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen

2020/S 105-255176

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Helen Oy
Nationaal identificatienummer: 2630573-4
Plaats: Helsinki
NUTS-code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postcode: FI-00090
Land: Finland
Contactpersoon: Sari Aapro
E-mail: sari.aapro@helen.fi
Telefoon: +358 96171

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.helen.fi/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Helen Sähköverkko Oy
Nationaal identificatienummer: 2035428-7
Plaats: Helsinki
NUTS-code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postcode: FI-00090
Land: Finland
Contactpersoon: Sari Aapro
E-mail: sari.aapro@helen.fi
Telefoon: +358 96171

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.helensahkoverkko.fi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Helen-konsernin palveluhankinta asiakaskiinteistöissä sijaitsevien avainsäilölukkojen asennukseen ja hallintaan

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50700000 Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Helen-konsernin henkilöstön ja urakoitsijoiden sisäänpääsy asiakaskiinteistöissä sijaitseviin energiatiloihin on järjestetty asentamalla kohteisiin avainsäilöjä.

Hankinnan kohteena on em. kohteiden sisäänpääsyn varmistamiseen liittyvät palvelut, kuten:

— Avainsäilöjen avainpesien asennus, huolto, uusinta

— Avainsäilöjen toimivuuden ja turvallisuuden varmistaminen

— Avainsäilöihin sijoitettavien reittiavainten haku ja kuittaus kiinteistön edustajalta, avainten hallinta, dokumentointi

— Energiatiloihin johtavien reittien merkintä ja dokumentointi

— Kiinteistön yhteyshlötietojen ylläpito

— Em. tehtäviin liittyvien työpyyntöjen käsittely ja toimenpiteiden toteutus näiden perusteella

— Muut sisäänpääsyn sujuvuuden varmistamiseen liittyvät ylläpitotyöt ja dokumentointi

— Avainsäilöjen avainpesien vaihto uusiin. Tilaaja hankkii avainpesät.

Hankintaan sisältyy liikkeenluovutus, n. kolme (3) hlöä siirtyy palveluntuottajan palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
98395000 Slotenmakersdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Hankinta sisältää yhteishankintaa. Tilaajina ovat Helen Oy ja Helen Sähköverkko Oy (HSV). Helen Oy tekee sopimuksen alla mainituista A)-, B)- ja C)-kohtien palveluista, ja Helen Sähköverkko Oy tekee sopimuksen D)-kohdan palvelusta.

Hankinta sisältää:

A) Kohdekäynnit

B) Tukipalvelut

C) Uudiskohteet ja vioittuneet avainpesät

D) Avainpesien vaihtoprojekti.

Hankinnan kohteena olevaa palvelua tällä hetkellä toteuttava tilaajan oma henkilöstö siirtyy liikkeen luovutuksen periaatteita noudattaen valittavan palveluntuottajan palvelukseen. Arviolta kolme (3) henkilöä siirtyy palveluntuottajan palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

Hankinta on palvelukokonaisuus, jota ei voi jakaa osiin. Palvelun toteuttaminen edellyttää toimittajalta pääsyä tilaajan ja asiakkaiden kiinteistöjen turvallisuutta käsitteleviin tietoihin sekä tietojärjestelmiin. Lisäksi palveluntuottajan henkilöstön käyttöön luovutetaan henkilökohtaista kuittausta vastaan avainsäilöjen operointiin tarvittavia avaimia. Useamman toimittajan mallissa riittävänä pidettävää turvallisuustasoa ei voida varmistaa ilman merkittäviä ylimääräisiä hallinnointitoimenpiteitä tilaajan taholta.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Optio 1: Sopimusta on sopimuskauden jälkeen mahdollisuus jatkaa toistaiseksi

Voimassa olevana.

Optio 2:

Muut palvelut/lisäpalvelut:

Tuntihintaiset muut kuin hankinnan kuvauksessa II.2.4) ilmoitetut lukkosepän-/lukituksiin liittyvät asennustyöt.

Muihin kuin hankinnan kuvauksessa ilmoitettuihin lukkosepän töihin sisältyy mm. yleisiä lukitusten korjaukseen, vaihtoon ja asennukseen liittyviä töitä Helsingin alueella.

Optio 3:

Muut palvelut/lisäpalvelut:

Tuntihintaiset muut kuin hankinnan kuvauksessa II.2.4) ilmoitetut tietojärjestelmien käyttöön liittyvät työt.

Muihin kuin hankinnan kuvauksessa ilmoitettuihin tietojärjestelmien käyttöön liittyviin töihin sisältyy mm. Abloy OS- ja Abloy CWM-järjestelmiin liittyviä töitä, kuten oikeuksien, voimassaolojen ja muiden vastaavien tietojen muokkausta.

Optio 4:

Tuntihintaiset ylläpitotyöt Helen konsernin TRAKA-avainkaapeissa (19 kpl Helsinki, 3 kpl Vantaa, 1 kpl Espoo) säilytettäviin avaimiin liittyen.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 044-105237
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Helen-konsernin palveluhankinta asiakaskiinteistöissä sijaitsevien avainsäilölukkojen asennukseen ja hallintaan

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BLC TUrva Oy
Nationaal identificatienummer: 1567723-3
Postadres: Petikontie 6
Plaats: Vantaa
NUTS-code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postcode: FI-01720
Land: Finland
E-mail: mikko.torniainen@blc.fi
Telefoon: +358 447775784
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Helen Oy teki sopimuksen 26.5.2020 kohdassa II.2.4) mainituista A)-, B)- ja C)-kohtien palveluista BLC Turva Oy:n kanssa ja Helen Sähköverkko Oy teki sopimuksen 25.5.2020 D)-kohdan palvelusta BLC Turva Oy:n kanssa.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Markkinaoikeus
Postadres: Radanrakentajantie 5
Plaats: Helsinki
Postcode: FI-00520
Land: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefoon: +358 295643300

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020