Diensten - 255188-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aanvullende inlichtingen - Niet gespecificeerd 

Polen-Warschau: Medische praktijken

2020/S 105-255188

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 103-249371)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Poczta Polska Spółka Akcyjna
Postadres: ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL POLSKA
Postcode: 00-940
Land: Polen
Contactpersoon: Biuro Zamówień Dział Zamowień Terenowych Zachód, ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań
E-mail: poznan.przetargi@poczta-polska.pl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://portal.smartpzp.pl/poczta-polska

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy dla osadzonych z Zakładu Karnego w Łodzi

Referentienummer: BZA.DTZ.2600.794.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85121000 Medische praktijken
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu medycyny w przedmiocie badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych i kontrolnych) oraz poszerzonych przez lekarza przeprowadzającego badania, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2067) oraz art. 229 Kodeksu pracy realizowanych na rzecz osadzonych skierowanych do pracy u Zamawiającego w ramach umowy o zatrudnienie odpłatne skazanych zawartej pomiędzy Skarbem Państwa: Zakładem Karnym nr 1 w Łodzi a Pocztą Polską S.A. w oparciu o art. 121 § 9 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (dalej: „KKW”) oraz § 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1887).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 103-249371

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
In plaats van:

Okres w dniach: 12

Te lezen:

Okres w miesiącach: 12

VII.2)Overige nadere inlichtingen: