Diensten - 255189-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Katowice: Beheer van afvalstortplaats

2020/S 105-255189

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 100-242735)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postadres: ul. Powstańców 30
Plaats: Katowice
NUTS-code: PL22 Śląskie
Postcode: 40-039
Land: Polen
Contactpersoon: Polska Grupa Górnicza S.A., Oddział KWK Piast-Ziemowit, 43-155 Bieruń, ul. Granitowa 16
E-mail: w.bochenska@pgg.pl
Telefoon: +48 327177025

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.pgg.pl

Adres van het kopersprofiel: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Odbiór transportem kolejowym i przetwarzanie odpadów wydobywczych przez wykonawcę z Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit z podziałem na zadania.

Referentienummer: 432000421
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90533000 Beheer van afvalstortplaats
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1986 t.j.), zwanej dalej uPzp lub ustawą.

2. Przedmiotem zamówienia jest odbiór transportem kolejowym i przetwarzanie odpadów wydobywczych przez wykonawcę z Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit z podziałem na zadania:

— zadanie nr 1 – odbiór transportem kolejowym i przetwarzanie odpadów wydobywczych z ZPMW Ruch Ziemowit,

— zadanie nr 2 – odbiór transportem kolejowym i przetwarzanie odpadów wydobywczych z ZPM I i ZWM Ruch Piast.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 100-242735

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 05/06/2020
Plaatselijke tijd: 08:45
Te lezen:
Datum: 08/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:45
Afdelingsnummer: IV.2.6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
In plaats van:
Datum: 03/08/2020
Te lezen:
Datum: 06/08/2020
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 05/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 08/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: