Diensten - 255203-2020

02/06/2020    S105

Tsjechië-Praag: Opknappen van passagierswagons

2020/S 105-255203

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 081-192225)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: České dráhy, a.s.
Nationaal identificatienummer: 70994226
Postadres: Nábřeží L. Svobody 1222/12
Plaats: Praha
NUTS-code: CZ010 Hlavní město Praha
Postcode: 110 15
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Bc. Denisa Fekete
E-mail: Fekete@gr.cd.cz
Telefoon: +420 602315778

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.cd.cz

Adres van het kopersprofiel: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=CD

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Modernizace 9 ks lůžkových vozů řady WLABmee

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50224200 Opknappen van passagierswagons
II.1.3)Type opdracht
Diensten

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 081-192225

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
In plaats van:
Datum: 15/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmínky pro otevírání nabídek
In plaats van:
Datum: 15/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: