Diensten - 255207-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aanvullende inlichtingen - Procedure voor de gunning van een concessie 

Frankrijk-Aubergenville: Exploitatie van parkeerterreinen

2020/S 105-255207

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 037-088693)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/23/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Grand Paris Seine-et-Oise
Postadres: Immeuble Autoneum, rue des Chevries
Plaats: Aubergenville
NUTS-code: FR103 Yvelines
Postcode: 78410
Land: Frankrijk
E-mail: Commandepublique@gpseo.fr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://marches.maximilien.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=360675&orgAcronyme=f8y

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Concession de l'exploitation des parcs-relais de la CU GPS&O

Referentienummer: 2020-002
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
63712400 Exploitatie van parkeerterreinen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Exploitation de douze parcs de stationnement desservant certaines gares du périmètre de la CU GPS&O, totalisant environ 4 500 places de stationnement en ouvrages; aménagement et exploitation d'aires de stationnement relais desservant certaines gares du périmètre de la CU GPS&O, totalisant environ 2 500 places.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 037-088693

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 25/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 01/09/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: