Diensten - 255222-2020

02/06/2020    S105    Diensten - Aankondiging van de gunning van een concessie - Procedure voor de gunning van een concessie 

Spanje-Barcelona: Exploitatie van sportaccommodatie

2020/S 105-255222

Aankondiging van de gunning van een concessieovereenkomst

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/23/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ayuntamiento de Barcelona, Distrito de Gracia
Nationaal identificatienummer: P0801900B
Postadres: C/ Francisco Giner, 46
Plaats: Barcelona
NUTS-code: ES511 Barcelona
Postcode: 08012
Land: Spanje
Contactpersoon: Josep Ribas i Garriga
E-mail: contractaciogracia@bcn.cat
Telefoon: +34 932916629

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/perfil-de-contractant

Adres van het kopersprofiel: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/perfil-de-contractant

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Concesión de servicios para la gestión y explotación del lago-piscina del Parque de la Creueta del Coll del Distrito de Gracia, con medidas de contratación pública sostenible

Referentienummer: 20C00011
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
92610000 Exploitatie van sportaccommodatie
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

La gestión y explotación del lago-piscina del parque de la Creueta del Coll del Distrito de Gracia, con medidas de contratación pública sostenible.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 133 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Deze concessieovereenkomst is verdeeld in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES511 Barcelona
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

La gestión y explotación del lago-piscina del parque de la Creueta del Coll del Distrito de Gracia, con medidas de contratación pública sostenible.

II.2.5)Gunningscriteria
De concessieovereenkomst is gegund op basis van de hieronder beschreven criteria:
  • Criterium: La concesión se adjudica sobre la base de criterios que figuran en la documentación del concurso
II.2.7)Looptijd van de concessieovereenkomst
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Gunningsprocedure met voorafgaande bekendmaking van een concessieaankondiging
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 053-127140

Afdeling V: Gunning van een concessieovereenkomst

Een concessieovereenkomst/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De concessie/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

«De acuerdo con el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, de declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y lo establecido por el Decreto de la Alcaldía de 8 de abril de 2020, de modificación del Decreto de Alcaldía de 23.3.2020, por el cual se establecen medidas y criterios adicionales en la Contratación del sector público municipal con ocasión del impacto económico y social por la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se anula el procedimiento de contratación, debido a la imposibilidad sobrevenida de ejecutar el servicio licitado».

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Ayuntamiento de Barcelona, Distrito de Gracia
Plaats: Barcelona
Land: Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020