Diensten - 255225-2020

02/06/2020    S105

Česko-Úvaly: Provozování rekreačních středisek

2020/S 105-255225

Oznámení o výsledku koncesního řízení

Výsledky zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/23/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Město Úvaly
Národní identifikační číslo: 00240931
Poštovní adresa: Arnošta z Pardubic 95
Obec: Úvaly
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
PSČ: 250 82
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Klára Zábrodská, advokát
E-mail: zabrodska@akzr.cz

Internetové adresy:

Hlavní adresa: www.mestouvaly.cz

Adresa profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00240931

I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní úřad/agentura
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Město Úvaly - Výběr provozovatele areálu venkovního koupaliště

II.1.2)Hlavní kód CPV
55241000 Provozování rekreačních středisek
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem koncese je zajištění provozování areálu venkovního koupaliště, včetně občerstvení v Úvalech na dobu určitou, a to do 31. 12. 2029.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 25 000 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Tato koncese je rozdělena na části: ne
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 6 600 100.00 CZK
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Město Úvaly

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem koncese je zajištění provozování areálu venkovního koupaliště včetně občerstvení v Úvalech na dobu určitou, a to do 31. 12. 2029.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Koncese se uděluje na základě níže popsaných kritérií:
  • Kritérium: Výše Pachtovného za celou dobu trvání Smlouvy (bez DPH) (85 %)
  • Kritérium: Rozložení úhrady Pachtovného po dobu trvání Smlouvy (15 %)
II.2.7)Doba trvání koncese
Začátek: 01/06/2020
Konec: 31/12/2029
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Uveřejněno v TEDu pod č. 2020/S 037-088695

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Koncesní řízení bez předchozího zveřejnění oznámení o zahájení koncesního řízení v případech uvedených níže
  • Zakázka nespadá do oblasti působnosti příslušné směrnice
Vysvětlení:

Zveřejněno v TED pod č. 2020/S 037-088695

IV.1.11)Základní charakteristika zadávacího řízení:
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení

Oddíl V: Udělení koncese

Koncese/část je udělena: ano
V.2)Udělení koncese
V.2.1)Datum vydání rozhodnutí o udělení koncese:
07/04/2020
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 1
Koncese byla udělena skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa koncesionáře
Úřední název: BS Property, s.r.o.
Národní identifikační číslo: 27886824
Poštovní adresa: Cukrovarská 957/21b
Obec: Praha 9
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 196 00
Země: Česko
Koncesionářem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Informace o hodnotě koncese a o hlavních finančních podmínkách (bez DPH)
Celková hodnota koncese/části: 6 600 100.00 CZK

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
28/05/2020