Leveringen - 255267-2020

02/06/2020    S105

Noorwegen-Røyken: Afval- en vuilcontainers en bakken

2020/S 105-255267

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Asker Kommune
Nationaal identificatienummer: 920125298
Postadres: Katrineåsveien 20
Plaats: Røyken
NUTS-code: NO012 Akershus
Postcode: 3440
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Håkon Farstad
E-mail: hakon@odinprosjekt.no

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.asker.kommune.no/

Adres van het kopersprofiel: https://anskaffelser.asker.kommune.no/ece/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://anskaffelser.asker.kommune.no/ece/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Waste Containers

Referentienummer: CON-100783
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34928480 Afval- en vuilcontainers en bakken
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Asker Municipality, c/o Environment and Transport, Waste and Recycling Department, invites tenderers to an open tender contest for the procurement of waste containers.

The contracting authority would like to enter into a framework agreement for the procurement of plastic containers with wheels and lids for the collection of various fractions of household waste, including containers for food waste, residual waste, plastic packaging, cardboard packaging, paper, drinking cartons and glass and metal packaging.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 5 600 000.00 NOK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34928480 Afval- en vuilcontainers en bakken
44613800 Containers voor afvalmateriaal
44613700 Vuilnisbakken
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO012 Akershus
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Asker Municipality, c/o Environment and Transport, Waste and Recycling Department, would like to enter into a framework agreement for the procurement of plastic containers with wheels and lids for the collection of various fractions of household waste, including containers for food waste, residual waste, plastic packaging, cardboard packaging, paper, drinking cartons and glass and metal packaging. See Annex 1 for further information.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 600 000.00 NOK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The contracting authority will have a unilateral option for up to a 2-year extension of the framework agreement.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Requirement: tenderers are required to have a legally established company.

Documentation:

— Norwegian tenderers: company registration certificate,

— Foreign tenderers: Proof that the company is registered in a trade register or a company register as prescribed by the legislation in the country where the tenderer is established.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Tenderers must have the required economic and financial capacity to fulfil the contract.

If for valid reasons the tenderer is unable to submit the documentation as requested by the contracting authority, the tenderer may prove the economic and financial standing with any other document that the contracting authority is able to accept/finds suitable. Companies without sufficient credit rating, newly started companies with a credit rating of AN, some individual foreign companies or companies without reporting obligation to the Brønnøysund Register Centre will not always be able to document that the requirement is met. In such cases the requirement for satisfactory credit rating can be complied with by presenting alternative documentation which must be included as a part of the tender.

Eventuele minimumeisen:

Requirement:

Tenderers must have the economic capacity/provide assurance that the tenderer will be financially viable to fulfil the entire assignment/contract — the company is required to be credit worthy (Rating A, Bisnode Norge AS or equivalent).

Documentation:

Asker Municipality will obtain credit ratings from Bisnode Norge AS.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— the tenderer shall have good experience from similar assignments,

— tenderers must have a good environmental management system,

— tenderers must have a good environmental management system.

Eventuele minimumeisen:

Requirement: tenderers must have good experience from similar deliveries.

Documentation:

Description of the tenderer's three most relevant contracts in the last 3 years. The description must include a statement of:

— a brief description of the assignment,

— The value of the assignment,

— date,

— recipients (name, telephone number and email).

It is the tenderer's responsibility to document relevance in the description.

Requirement: tenderers must have a good quality assurance system.

Documentation: a description of the tenderer's quality assurance methods.

If the tenderer is certified in accordance with ISO 9001 or equivalent standards, it is sufficient to present a copy of a valid certificate.

Requirement: tenderers must have a good environmental management system.

Documentation: a description of environmental measures that have been implemented in the business.

If the tenderer is certified in accordance with ISO 14001 or equivalent standards, it is sufficient to present a copy of a valid certificate.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Tenderers are obliged to meet the requirements regarding wages and working conditions in public contracts, dated 8 February 2008.

Return scheme.

If a Norwegian tenderer (manufacturer or importer) uses packaging, documentation must be submitted at the latest by the signing of the contract, confirming that the tenderer is a member of a recycling scheme or that they fulfil the obligations through their own recycling scheme with their own scheme for final treatment where the packaging is taken care of in an environmentally sound manner (Grønt Punkt Norway AS or an equivalent recycling scheme). The requirement is a part of the contract.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Noors
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Asker Tingrett
Plaats: Asker
Land: Noorwegen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020