Leveringen - 255268-2020

02/06/2020    S105

Noorwegen-Oslo: Drukwerk en aanverwante producten

2020/S 105-255268

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Oslo kommune v/Utviklings- og kompetanseetaten
Nationaal identificatienummer: 971 183 675
Postadres: Grensesvingen 6
Plaats: Oslo
NUTS-code: NO NORGE
Postcode: 0663
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Helle Paulsen
E-mail: helle.paulsen@uke.oslo.kommune.no
Telefoon: +47 21802180
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.oslo.kommune.no
Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/264775
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=271272&B=OSLO
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=271272&B=OSLO
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Joint Procurement Contract for Printing Services and Signs

Referentienummer: 19/761
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
22000000 Drukwerk en aanverwante producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

In 2019 Oslo Municipality prepared a new common visual identity. This identity is to be implemented up until 2023.

The joint visual identity shall strengthen Oslo Municipality as one organisation. The communication must appear as overall, and services, offers, and experiences that Oslo municipality can offer to all contacts must be clearly stated. The municipality has joint templates and picture archives, and a new design tool for simple graphic productions.

Entering into joint procurement contracts will contribute to the contracting authority reaching its goal of using its scale advantages for standardising and making the municipality's procurements more efficient. The contract area has been chosen based on the possibilities for reaching this aim.

The joint procurement contract will cover the contracting authority's need for printing services and signs.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 200 000 000.00 NOK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor één perceel
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Printing Services

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
22900000 Divers drukwerk
44174000 Folie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO NORGE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Oslo.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1) Printing services:

This sub-contract includes, amongst other things, envelopes, brochures, folders, reports, publications, booklets, flyers, cards, large formats, and finishing services. The sub-contract also includes some graphical design, mass dispatches with variable data, as well as packing and distribution.

Tenderers can choose to offer trade fair articles and vehicle foiling. The entities will have a voluntary option to procure trade fair articles and vehicle foiling under the contracts.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 80 000 000.00 NOK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The contracting authority has an option for up to 1 + 1 year extension on verbatim terms.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

See the tender documentation point 1.4.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Signs

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31523000 Verlichte borden en naamplaten
44100000 Bouwmaterialen en aanverwante artikelen
45000000 Bouwwerkzaamheden
44212220 Pylonen, palen en paaltjes
44423400 Signaleringsborden en aanverwante artikelen
44000000 Structuren en materialen voor de bouw; ondersteunende producten voor de bouw (uitgezonderd elektrische apparatuur)
44200000 Constructieproducten
44400000 Diverse fabrikaten en aanverwante producten
44420000 Goederen voor gebruik in de bouw
44423000 Diverse goederen
34992000 Verlichte en niet-verlichte signaleringsborden
44170000 Platen, bladen, strips en folie verband houdend met bouwmaterialen
44174000 Folie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NO NORGE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Oslo

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

2) Signs, assembly and maintenance:

This sub-contract includes, amongst other things, exterior and interior signs, signs for urban areas, streets and parks, signs for construction sites, foundations, assembly and disassembly, and other services connected to the deliveries.

There will also be a need for tactile signs and signs with braille in order to fulfil the universal design requirements in public buildings.

Tenderers can choose to offer trade fair articles and vehicle foiling. The entities will have a voluntary option to procure trade fair articles and vehicle foiling under the contracts.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 120 000 000.00 NOK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

The contracting authority has an option for up to 1 + 1 year extension on verbatim terms.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

See the tender documentation point 1.4.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Tenderers must be a legally established company.

Documentation requirement:

Norwegian tenderers: Company Registration Certificate

Foreign tenderers: Verification that the company is registered in a trade index or a register of business enterprises as prescribed by the law of the country where the company is established.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Sufficient economic and financial capacity to be able to fulfil the contract.

Documentation requirement:

The company's last annual financial statements including notes, the board's annual report and audit report, as well as new information of relevance to the company's fiscal numbers.

The contracting authority reserves the right to obtain credit ratings on its own initiative.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Tenderers must have experience from similar deliveries. Similar deliveries mean deliveries of the same product groups to customers with many delivery addresses.

Documentation requirement:

A short description of the most important deliveries in the last 3 years, including information on the contract's value, delivery date, number of delivery places and the name of the contracting authority, as well as a description of the assignment's content.

Good implementation abilities are required.

Documentation requirement: a description of the tenderer's average annual workforce and the number of employees in the management in the last 3 years.

Tenderers must have good competence and experience with universal design.

Documentation requirement: information on education and professional qualifications as regards universal design within printing services for sub-contract 1 and signage for sub-contract 2.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 6
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Noors
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Oslo tingrett
Postadres: C.J. Hambros plass 4
Plaats: Oslo
Postcode: 0164
Land: Noorwegen
E-mail: oslo.tingrett@domstol.no
Internetadres: https://www.domstol.no/Enkelt-domstol/oslotingrett/
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Klagenemda for offentlige anskaffelser- KOFA
Postadres: Zander Kaaes gate 7
Plaats: Bergen
Postcode: 5015
Land: Noorwegen
E-mail: post@knse.no
Internetadres: https://www.klagenemndssekretariatet.no/klagenemda-for-offentlige-anskaffelser-kofa
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020