Leveringen - 255288-2020

02/06/2020    S105    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Noorwegen-Egersund: Fotokopieerapparaten

2020/S 105-255288

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 102-247132)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Eigersund Kommune
Nationaal identificatienummer: 944496394
Postadres: Bøckmans gate 2
Plaats: Egersund
NUTS-code: NO043 Rogaland
Postcode: 4370
Land: Noorwegen
Contactpersoon: Ellen Nilsen Skogen
E-mail: ellen.nilsen.skogen@eigersund.kommune.no
Telefoon: +47 51468046

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/129987782.aspx

Adres van het kopersprofiel: http://www.eigersund.kommune.no/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

The Hire and Maintenance of Multifunction Printers

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30121100 Fotokopieerapparaten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Eigersund municipality (henceforth referred to as the contracting authority) call for open tenders for a framework agreement related to the hire and maintenance of multifunction printers.

Eigersund municipality wants to establish a framework agreement for the co-ordination of agreements with a joint expiration date.

The total estimated value of the agreement is approx. NOK 1 000 000 excluding VAT per annum. The total value for the agreement, including option for extension is approx. NOK 4 million, excluding VAT over a 4-year period.

The estimated value is based on historical figures. The contracting authority has not had a similar framework agreement in the past, and it is therefore difficult to estimate the exact value of the agreement. The value and requirement will therefor vary.

See the tender documentation for further information.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 102-247132

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Time limit for receipt of tenders or requests to participate
In plaats van:
Datum: 24/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 26/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Conditions for opening of tenders
In plaats van:
Datum: 24/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 26/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: